Annonser

Anonyma vittnen

Risk att förslaget försvårar brottsutredningar

Anonyma vittnen kommer att få mycket lågt bevisvärde och riskerar snarast att försvåra uppklarningen av brott. Det anser advokat Bengt Ivarsson, som arbetat med Advokatsamfundets remissvar. 

I början av januari överlämnade Advokatsamfundet sitt remissyttrande över betänkandet Anonyma vittnen. Advokatsamfundet avstyrkte förslagen, som enligt remissvaret varken är effektiva, proportionella eller rättssäkra. 

I remissvaret skriver Advokatsamfundet bland annat: ”Gängkriminalitet med dödligt våld, sprängningar och hot är ett stort problem i Sverige. Det är därför viktigt att samhället vidtar åtgärder för att komma tillrätta med den organiserade gängbrottsligheten. Dessa åtgärder måste emellertid vara effektiva, proportionella och rättssäkra. Det nu avgivna förslaget uppfyller inget av dessa krav.”

Att utredningen vill tillåta anonyma vittnen som åberopas såväl av åklagare som av försvarare är i och för sig positivt, anser Advokatsamfundet. Samtidigt riskerar detta att skapa ett ”skenbart drag av equality of arms mellan åklagare och försvarare, eftersom åklagaren i dessa fall kommer att känna till vittnets identitet medan försvararen inte kommer känna till vittnets identitet när det åberopas av åklagaren”. På samma sätt är det oklart om de offentliga ombud som föreslås verkligen skulle utgöra en tillräcklig rättssäkerhetsgaranti, eller enbart ge sken av det.

Enligt Advokatsamfundet kan det föreslagna systemet med anonyma vittnen stå i strid med Europadomstolens praxis utifrån den rättighetskatalog som finns i Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Dessutom skapar det en rad bevisvärderingsproblem. 

Utöver de rent rättssäkerhetsmässiga problemen pekar samfundet dessutom på flera praktiska svårigheter med den föreslagna ordningen, bland annat att det kommer att bli mycket svårt att garantera ett vittne fullständig anonymitet under en hel rättsprocess och att det kommer att krävas mycket omfattande åtgärder för att skydda vittnen efter en avslutad rättsprocess. 

Advokat Bengt Ivarsson har deltagit i arbetet med remissvaret. Han ser stora risker med förslaget, som riskerar att snarast göra det svårare för polisen att klara upp brott.

– Anonyma vittnen kommer att användas så oerhört sällan och få obefintligt bevisvärde, så det är inte det största problemet. Jag tror däremot att vi kommer att få en stor ökning av personer som vägrar vittna utan att vara anonyma i vanliga mål där anonyma vittnen inte tillåts, säger Bengt Ivarsson.

Bengt Ivarsson är bekymrad över de repressiva tendenser som i dag genomsyrar straffrätten. 

– Inflation i dess sämsta betydelse är väl en ganska bra beskrivning av situationen. De repressiva inslagen ökar lavinartat utan att riksdag och regering bryr sig om huruvida de är effektiva för att bekämpa brott. Proportionalitet, rättssäkerhet, eftertanke och humanitet är ord som används allt för sällan numera. Om 10–15 år tror jag vi kommer att förfasa oss över mycket av den lagstiftning som sker i dag, säger han. 

Anonyma  vittnen (SOU 2023:67)

Seminarium om remissen

Den 18 april håller ­Advokatakademien ett frukostseminarium om förslaget och Advokatsamfundets remissvar. Föreläsare är brottmålsadvokaterna Johan Eriksson, Bengt Ivarsson och Louise Gunvén. Seminariet kan följas på plats i Stockholm, eller digitalt.

Läs mer och anmäl dig till seminariet på ­Advokatakademiens webbplats.