Annonser

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden:

R-2023/1582 Betänkandet Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 
– frågor med anledning av Europadomstolens dom (SOU 2023:51) 

R-2023/1632 Betänkandet En översyn av regleringen om frihetsberövande 
påföljder för unga (SOU 2023:44)

R-2023/1637 Betänkandet En samordnad registerkontroll för upphandlande ­myndigheter och enheter (SOU 2023:43)

R-2023/1649 Betänkandet Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag (SOU 2023:34)

R-2023/1664 Delbetänkandet En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder mot missbruk av välfärdssystemen (SOU 2023:47)

R-2023/1669 Departementspromemorian Polisens rätt att skjuta – En ny reglering om laga befogenhet att använda skjutvapen (Ds 2023:25)

R-2023/1670 Delbetänkandet Skyddet för EU:s finansiella intressen. Ändringar och kompletteringar i svensk rätt (SOU 2023:49)

R-2023/1740 Betänkandet Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen
(SOU 2023:52)

R-2023/1755 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om intern­prissättning

R-2023/1756 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler tillämpas för mikro-, små och medel­stora företag och ändring av direktiv 2011/16/EU

R-2023/1757 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa

R-2023/1863 Betänkandet Åtgärder för tryggare bostadsområden (SOU 2023:57) och departementspromemorian Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor (Ds 2023:18)

R-2023/1968 Betänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångs­medel 2 (SOU 2023:60)

R-2023/2024 Finansinspektionens förslag om enklare och snabbare hantering av amorteringsunderlag

R-2023/2054 Promemorian Tydligare regler om information till den misstänkte ­under förundersökningen

R-2023/2077 Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar till affärstransaktioner

R-2023/2114 Promemorian Vissa patenträttsliga frågor

R-2023/2148 Europeiska kommissionens förslag om alternativ tvistlösning för ­konsumenter

Läs remissvaren på advokatsamfundet.se.