Annonser

Disciplinnämndens verksamhet 2023

En advokat uteslöts under fjolåret

En advokat uteslöts och totalt 605 ärenden behandlades av Advokatsamfundets disciplinnämnd 2023. Antalet anmälningar var något högre än året innan, men i linje med trenden att färre advokater anmäls än för ett par decennier sedan.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog under 2023 emot 465 anmälningar mot advokater. Det är 1,7 procent fler anmälningar än under 2022 och 2,3 procent färre anmälningar än år 2021. Samtidigt ökade antalet advokater med 1,2 procent, och sedan 2021 har antalet advokater ökat med 
3,3 procent.

Totalt behandlades 605 ärenden av Advokatsamfundets disciplinnämnd under 2023. De flesta av ärendena avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna hänsköt under året 121 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i plenum. 

Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 237 ärenden under 2023. Ett av dessa ledde till att advokaten uteslöts. Uteslutningen överklagades till HD, som dock delade disciplinnämndens bedömning om att det förelåg synnerligen försvårande omständigheter i ärendet.

Totalt 146 ärenden ledde till påföljder. I 110 fall blev påföljden en erinran, medan 20 advokater fick varningar. Den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift, tilldelades advokater i 15 fall. Under 2023 uteslöts en advokat ur Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets styrelse tog upp 56 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren, att jämföra med 47 under 2022. Under de senaste åren har siffran över styrelseärenden till disciplinnämnden varierat mellan 33 och 63, och årets siffra är därmed relativt hög.  

I ett längre perspektiv är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till Advokatsamfundet, jämfört med 465 anmälningar under 2023. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden minskade med 23 procent, trots att antalet advokater ökade med 88 procent – från 3 535 advokater år 2000 till 6 650 advokater år 2023.

Statistik 2023

(2022 års siffror inom parentes)

Inkomna anmälningar: 465 (457)                                                              

Av styrelsen upptagna disciplinärenden: 56 (47)

Uttalande 13 (5) 
Erinran 110 (80)
Varning 20 (32)
Varning med straffavgift 15 (11)
Uteslutning 1 (4)
Ingen åtgärd 39 (33)
Avslag/avvisas m.m. 39 (23)
Totalt 237 (188)