Annonser

Tillsynsenheten ska stötta och förebygga

Advokatsamfundets nya tillsyns­enhet har skapats i rekordfart. Sedan styrelsebeslutet i november har planerna för enheten tagit form och en ny medarbetare rekryterats. Nu planeras arbetet som snart ska ta sin början.

Tillsynsenheten kommer, åtminstone inledningsvis, att bestå av fyra jurister. Förutom ställföreträdande chefsjuristen och assessorn Jens Kallmin, som ska leda arbetet, har ytterligare en senior jurist med lång erfarenhet från advokatbyrå rekryterats. 

Jens Kallmin berättar att arbetet med att ta fram planer och strategier redan är i full gång. 

– Vi ska arbeta riskbaserat och rikta tillsynsinsatserna där behoven är som störst. När det finns en riskbild gällande ett specifikt område ska vi kunna göra en tematisk tillsyn, säger Jens Kallmin. 

Tillsynsenheten kommer även att granska de kostnadsräkningar som domstolarna rapporterar in till Advokatsamfundet, liksom advokatbyråernas årliga revisorsrapporter. Förstärkningen innebär att enheten har goda möjligheter att göra byråbesök för att på plats studera advokatverksamheten när det är befogat. Även advokatbyråernas efterlevnad av penningtvättslagen hamnar på tillsynsenhetens bord. 

– Vi är lyhörda och har en god uppfattning om var riskerna finns. Förutom dialog med kåren planerar vi också att ha en löpande dialog med andra aktörer, säger Jens Kallmin.

Inför varje år ska enheten presentera en tillsynsplan, där olika teman och områden för året anges. Utöver den planerade tillsynen försäkrar Jens Kallmin att tillsynsenheten också kommer att ha beredskap för att agera utifrån händelser och information som kommer in under årets gång. Till skillnad från disciplinnämnden ska det dock inte gå att anmäla någon till tillsynsenheten, utan enheten styr själv över vad den granskar. 

Tillsyn och granskning låter polisiärt. Tillsynsenheten kan också, när bristerna är stora och advokater inte vill ändra sitt arbetssätt, lämna ärenden vidare till disciplinnämnden. Men i första hand är målet inte att straffa någon, utan att förebygga fel och brister och ge advokaterna vägledning, framhåller Jens Kallmin. Stödet kan, förutom rekommendationer till enskilda advokater, också ges i form av vägledningsdokument eller rekommendationer om utbildningar, när problem­områden upptäcks.

– Målet är att vårt arbete ska vara till gagn för kåren. Om vi kan förebygga felaktigheter borde det i långa loppet bidra till ett ökat förtroende för hela kåren, säger Jens Kallmin.