Annonser

Kommitté föreslår tidskrav för försvarare

Två års yrkeserfarenhet ska krävas för att försvara barn i brottmål och tre års erfarenhet för att försvara personer misstänkta för allvarliga brott. Det föreslår tillsynskommittén, i ett delbetänkande om särskilda kvalifikationskrav för vissa måltyper.

Tillsynskommittén lämnade sitt förslag om skärpta kvalifikationskrav före jul. Förslaget innebär att de vägledande reglerna om god advokatsed kompletteras med en formulering om att det strider mot god advokatsed att åta sig ett uppdrag som man saknar erforderlig kompetens för.

Kommittén resonerar i sitt betänkande om att tiden som advokat är den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå kompetens och erfarenhet. Det bör därför skapas speciella tidskrav för just allvarlig brottslighet, alltså brott där minimistraffet är två års fängelse, och för mål där advokaten ska försvara barn och ungdomar under 18 år.

För uppdrag som försvarare för unga ska kravet vara två års erfarenhet som advokat, och i allvarlig brottslighet tre år. En minoritet i kommittén ville i stället sätta kravet så högt som fem år. 

Förslaget om särskilda kvalifikationskrav för försvarare har sänts på remiss till Advokatsamfundets avdelningar. Förslaget och remissvaren ska behandlas i styrelsen.