Annonser

Nej till mer preventiva tvångsmedel

Förslagen om utökade möjligheter att använda tvångsmedel i preventivt syfte innebär betydande inskränkningar i enskildas integritet och rättssäkerhet samt stora risker. Det konstaterar Advokatsamfundet i sitt remissvar.

Advokatsamfundet avstyrker förslagen i slutbetänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2 i sin helhet. Advokatsamfundet delar de synpunkter och slutsatser som lämnas i det särskilda yttrandet av advokaten Sargon De Basso. Såväl Advokatsamfundet som advokat De Basso har fokuserat på frågor som proportionalitet, avvägningar mellan intresset av brottsbekämpning och integritet, hanteringen av överskottsinformation samt problemet med flera parallella lagstiftningsåtgärder. 

Advokatsamfundet konstaterar att det är viktigt att de brottsbekämpande myndigheterna får ändamålsenliga verktyg för att motverka och beivra brottsligheten. Samtidigt innebär de föreslagna lagändringarna betydande inskränkningar i enskildas integritet och rättssäkerhet, skriver Advokatsamfundet.

Att utvidgningen av möjligheterna till tvångsmedelsanvändning dessutom går i mycket snabb takt gör det svårare att nå välgrundade avvägningar av behov och nytta.

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2 (SOU 2023:60)