Annonser

Notiser

Offentliganställda akademiker hotas

Var fjärde av fackförbundet Akavias medlemmar inom offentlig sektor har utsatts för hot, trakasserier, skadegörelse, våld eller mutförsök, och var femte känner sig otrygg. Det visar en ny rapport från Akavia, som bland andra organiserar jurister. 

Utsattheten är högre inom myndigheter än inom kommuner och regioner. Värst drabbade är Kronofogden och Kriminalvården, där 70 respektive 60 procent har blivit utsatta under de senaste två åren. Andelen händelser som har polisanmälts är fortsatt låg, bara 15 procent. I mer än hälften av fallen är förövaren part eller företrädare i ett ärende. Inom kommun och region uppger medlemmarna i högre grad att de utsatts av chef, kollega och politiker.

Försvarare JO-anmäler Kriminalvården

Situationen för häktade har ”för länge sedan nått den gräns där den inte längre är godtagbar”. Det skriver Försvararkollegiet i Göteborg i en anmälan till Riksdagens ombudsmän, JO, rapporterar Dagens Juridik. Försvararna reagerar mot att många klienter som häktats får stanna i polisarresten, eftersom det är stor brist på platser i häktena. De långvariga placeringarna i arresten bryter mot rättegångsbalkens regler, enligt Försvararkollegiet.

Planera in Rakel

Årets Rakel-konferens hålls måndag 13 maj på Grand Hôtel i Stockholm klockan 13–17. Som vanligt följs konferensen av mingel. Mer information om program och föreläsare kommer.

Rakel är en årlig konferens med föreläsningar och seminarier om kvinnligt ledarskap. Rakel har till syfte att inspirera kvinnor i rättsväsendet, advokatkåren och förvaltningen att våga prova chefsrollen. Den första Rakelkonferensen hölls redan den 23 april 2007.

Brå ska utreda kön och kriminalitet

Brottsförebyggande rådet ska på regeringens uppdrag ta fram kunskap om könsnormer och skillnader mellan pojkars och mäns respektive flickors och kvinnors delaktighet i kriminella nätverk och andra typer av organiserad brottslighet. Satsningen ingår i regleringsbrevet för 2024 och omfattar 2,8 miljoner kronor 2024 och 1,4 miljoner kronor 2025.

E-post i spamfiltret kom i tid

Ett e-postmeddelande som fastnade i ett spamfilter hos kommunen kom in i rätt tid, enligt Högsta domstolen. Avgörandet rör ett överklagande som nådde kommunen strax före midnatt under den sista dagen som beslutet kunde överklagas, men som först fastnade i spamfiltret i omkring 30 minuter innan det sändes vidare och registrerades som inkommet.

Den aktuella nämnden avvisade överklagandet som för sent inkommet och länsstyrelsen fastställde beslutet. Enligt HD bör dock ett e-postmeddelande som har skickats till anvisad adress och nått den mottagande myndighetens datanätverk inom överklagandetiden anses ha kommit in, ”oavsett hur myndigheten har organiserat sin hantering av skräppost och liknande”.

HD, mål nr P 124-23

Statskontoret ska se över asylprocessen

Regeringen har gett Stats­kontoret i uppdrag att göra en översyn av asylprocessen. Syftet är att stärka kvaliteten, enhetligheten och rättssäkerheten på området. I Statskontorets uppdrag ingår också att se över behovet av en
extern tillsynsfunktion eller inspektion på migrationsområdet. I uppdraget  ingår inte att utöka asylsökandes 
rättigheter utöver vad som krävs  enligt EU-rätten.

SCC höjer arvodena

Skiljedomsinstitutet SCC höjer arvodet för skiljedomare som hanterar ärenden enligt SCC:s skiljeförfaranderegler och SCC:s snabbskiljeförfaranderegler. Höjningen är enligt SCC en följd av inflationen. Arvodena stiger i och med höjningen med mellan 5 och  15 procent, beroende på det omtvistade beloppet. De nya kostnadssatserna kommer att gälla för alla SCC-skiljeförfaranden som påbörjas den 1 januari 2024 eller senare.

DiBa har fått ny form

Domstolsverket genomförde i december en uppdatering av verksamhetsstödet för brottmålsavgöranden, Digitalt brottmålsavgörande (DiBa). Resultatet blev enligt Domstolsverket att brottmålsdomen nu har fått ett nytt förbättrat utseende. DiBa och det nya utseendet för domar i brottmål lanserades i oktober 2022. Den nya layouten fick snabbt kritik och ett stort antal synpunkter på systemet kom in till Domstolsverket.

Ukrainska asylansökningar kan prövas

Migrationsverket publicerade i december ett nytt rättsligt ställningstagande om hur ukrainska medborgares skyddsbehov ska bedömas. I och med detta började myndigheten återigen att fatta beslut i asylärenden som gäller personer från Ukraina. I ställningstagandet fastslås att det råder en väpnad konflikt i hela Ukraina, men att graden av urskillningslöst våld skiljer sig mellan olika regioner.

Sedan i mars 2022 har Migrationsverket som huvudregel inte prövat och fattat beslut i asylansökningar från medborgare i Ukraina. De allra flesta som flytt från Ukraina har kunnat få skydd genom massflyktsdirektivet, men ett mindre antal ukrainare har hittills inte omfattats av direktivet och därför levt som asylsökande i väntan på beslut.

Nya regler vid förvar föreslås

Migrationsverkets förvar upplevs många gånger som otrygga. För att komma till rätta med otryggheten föreslår nu 2023 års förvarsutredning att Migrationsverket vid behov bland annat ska kunna införa allmän inpasseringskontroll på enskilda förvar, utföra rumsvisitation samt genomföra säkerhetskontroller inne på förvaren.  Utredningen vill också införa en en ny form för övervakning av besök – så kallat glas­rutebesök.

Förbättrad ordning och säkerhet vid förvar (SOU 2024:5)

Advokater samarbetar med legal tech-företag  

Moll Wendén Advokatbyrå har inlett ett samarbete med legal tech-företaget Pinteg. Syftet är att underlätta klienternas personuppgiftshantering.  Enligt ett pressmeddelande har båda aktörerna sett exempel på att dataskydd uppfattas som komplext, och att många organisationer och företag därför undviker att engagera sig i frågorna.  Moll Wendéns och Pintegs lösning på detta är en kombination av ett lättanvänt verktyg och rådgivningstjänster.

Politiker utsätts för påverkansförsök

Var tionde förtroendevald uppger att de har utsatts för hot, våld eller skadegörelse av en systemhotande aktör på grund av sitt politiska uppdrag, enligt en ny studie från Brottsförebyggande rådet, Brå.  Vänster- och högerextremister står bakom de flesta av dessa händelser men det förekommer även att förövaren tillhör en kriminell gruppering.  Andelen som årligen utsätts har inte förändrats sedan 2012, men hot på sociala medier har ökat.

Digital disciplinanmälan på plats

Tidigare har disciplinanmälningar enbart kunnat göras på papper, i form av ett undertecknat original av anmälan som har skickats till Advokatsamfundet. Men nu finns ett alternativ till det. Den som vill kan nu göra sin anmälan digitalt, via ett formulär på disciplinnämndens hemsida. Anmälan skickas efter identifiering med Bank-id. Även fortsättningsvis kan den som föredrar det skicka in sin anmälan i pappersform. Precis som tidigare måste den då vara undertecknad personligen och inskickad i original.  Läs mer på s. 43.

Rekord för digitala årsredovisningar

Andelen digitalt inlämnade årsredovisningar når nya rekordnivåer, enligt Bolagsverket. Över 320 000 årsredovisningar lämnades år 2023 i digital form, nästan 72 000 fler än 2022. Siffran innebär att nästan hälften av alla årsredovisningar var digitala.

En advokat uteslöts 2023

En advokat uteslöts och totalt 605 ärenden behandlades av Advokatsamfundets disciplinnämnd 2023. Antalet anmälningar var något högre än året innan, men i linje med trenden att färre advokater anmäls än för ett par decennier sedan. Det visar 2023 års statistik från disciplinnämnden.  Läs mer på s. 42.

Separerande bråkar ofta om husdjur

Älskade katter och hundar blir en källa till konflikt vid många separationer. Det visar en ny undersökning från Familjens Jurist. Nära 100 000 svenskar har enligt undersökningen hamnat i konflikt om sina husdjur vid en separation. Det förekommer också många missuppfattningar kring vad som gäller rent juridiskt för husdjur vid en separation.