Annonser

Advokatforeningen varnar:

Ny norsk advokatförordning kan hota oberoendet

I maj 2022 antog stortinget i Norge en advokatlag. Lagen samlar de regler om advokatverksamhet som finns i norsk rätt. Bland annat fastställer lagen advokaternas oberoende, reglerar tystnadsplikten och förenklar systemet för tillsyn.

Advokatlagen kan inte träda i kraft förrän en särskild advokatförordning har antagits. I januari lämnade norska Advokatforeningen ett omfattande remissyttrande över Justis- og beredskapsdepartementets förslag till advokatförordning och ändringar i advokatlagen. Advokatforeningen ger sitt stöd till de flesta av förslagen. Men föreningen har några invändningar. Framför allt anser Advokatforeningen att flera av förslagen försvagar advokaternas oberoende i stället för att stärka det, vilket har varit ett av huvudmålen med advokatlagen.

Advokatforeningen är kritisk mot de föreslagna reglerna om så kallade försäkringsadvokater. Reglerna öppnar möjligheter för försäkringsbolag som erbjuder rättshjälpsförsäkringar att utöva advokatverksamhet. Enligt Advokatforeningen strider förslaget mot grunderna för reglering av advokatverksamhet i advokatlagen. Advokatforeningen menar att den föreslagna regleringen riskerar att bryta mot EES-reglerna om hur advokatverksamhet får organiseras. Det kan leda till att andra aktörer, exempelvis konsultföretag, kan starta advokatverksamhet trots att de inte uppfyller advokatlagens krav på ägande och ledning av advokatföretag. Konsultföretagen kan då hänvisa att den nationella lagstiftningen är inkonsekvent, eftersom staten tillåter försäkringsbolag att erbjuda advokattjänster trots att de inte uppfyller advokatlagens krav på advokatföretag. Därmed anser Advokatforeningen att reglerna om försäkringsadvokater hotar advokaternas oberoende.

Advokatforeningen anser också att det försvagar advokaternas oberoende att det nya tillsynsorganet Advokattilsynet, som ersätter nuvarande Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, finansieras och budgeteras genom statsbudgeten. Enligt Advokatforeningen innebär norska statens regler om ekonomistyrning att finansiering genom statsbudgeten leder till ytterligare statlig kontroll och styrning av advokaternas tillsynsorgan jämfört med den nuvarande ordningen. Advokatforeningen anser att Advokattilsynet i stället borde finansieras på samma sätt som tillsynsorganen i de nordiska grannländerna: genom avgifter från advokaterna. 

Ytterligare ett förslag som enligt Advokatforeningen försvagar advokaternas oberoende är att disciplinärenden ska behandlas i enlighet med den norska förvaltningslagens principer. Advokatforeningen anser att det hade varit principellt riktigare att utgå från reglerna i den norska civilprocesslagen, tvisteloven. Därmed skulle kraven på oberoende i behandlingen av klagomål säkerställas. Föreningen hänvisar till att det nya disciplinorganet Advokatnemndas uppgift är att lösa tvister mellan den som har använt en advokattjänst och den advokat som har utfört den – en roll lik domstolarnas i tvistemål.

En annan av Advokatforeningens huvudinvändningar gäller förslaget att advokater ska vara skyldiga att upprätta ett särskilt klientbankkonto för varje klient, i klientens namn. Det riskerar att komma i konflikt med rätten till förtroligt rättsligt biträde och Europakonventionens artikel 8. Dessutom menar Advokatföreningen att förslaget innebär stora praktiska olägenheter: Bankernas penningtvättkontroll kan ta upp till tre månader, och det är svårt för bankerna att kommunicera med advokaten om kontot på grund av advokatens tystnadsplikt.

Källa: advokatforeningen.no