Annonser

Mediernas opinionsnämnd

Uthängning av advokat stred mot medieetiken

Expressens två artiklar, där en brottmålsadvokat namngavs och kopplades ihop med gängkriminellas verksamhet, passerade gränsen för vad en advokat ska behöva tåla. Det skriver Mediernas Etiknämnd, som klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed. 

Beslutet gäller två artiklar i Expressen, en nyhetsartikel och en kommenterande ledarkrönika, som båda publice­rades i juni 2023. Bakgrunden var att det avlossats skott mot en lägenhet där en påstådd gängmedlem var skriven. Advokaten hade en kort tid tidigare begärt ut och överlämnat ett dagboksblad från tingsrätten, gällande häktningen av den person som senare fick sin lägenhet beskjuten, till en person som han tidigare försvarat.

Expressen skildrade i de båda artiklarna förloppet och publicerade såväl namn som bild på advokaten, som då vände sig till Medieombudsmannen med en anmälan.

Advokat Filip Rydin företrädde den utpekade advokaten inför Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd. Hans första reaktion på publiceringen var att den var oförsiktig och innebar att advokaten utsattes för en risk.

– Med tanke på vad som rapporteras i medierna om hur gängkonflikterna slår mot inblandade och även deras anhöriga tänkte jag genast på hur publiceringen skulle kunna drabba den namngivna advokaten och hans familj, säger Filip Rydin. 

När han sedan satte sig in mer i ärendet blev det tydligt för honom att helheten av rubrik, text, bild och namnpublicering gav en bild av att advokaten var delaktig i brottslig verksamhet och hade agerat fel, när han i själva verket bara assisterat genom att förmedla en allmän handling, alltså dagboksbladet.

Medieombudsmannen prövade anmälan och ansåg att publiceringen bröt mot god publicistisk sed. I beslutet framför Medieombudsmannen att advokater visserligen måste tåla att granskas av medierna, men det finns en gräns för vad de ska behöva stå ut med i medierapporteringen. 

Medieombudsmannen överlämnade sitt ställningstagande till Mediernas Etiknämnd, som delade bedömningen och klandrade Expressen.

Om Medieombudsmannens och Mediernas etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnds beslut kom den 5 mars och bygger på ett beslut av Medieombudsmannen, som prövat anmälan. Medieombuds­mannen konstaterar där att Expressens artiklar rör viktiga frågor och att det finns ”ett stort allmänintresse av att granska sådant som kan påverka förtroendet för såväl enskilda advokater som advokatkåren och rättsväsendet i stort”. Medieombudsmannen anser också att anmälaren som brottmålsadvokat har ”en sådan position att han får tåla granskning och kritik”.

Samtidigt gör utformningen av texterna att advokaten, enligt Medieombudsmannen, utsatts för oförsvarlig skada. Medieombudsmannen pekar här på ”den offensivt sammansatta puffen, tillsammans med resonemanget i ingressen om gangsteradvokater som agerar ’gängkriminella i kostym’”, och skriver vidare att advokaten ”ska tåla att bli granskad och kritiserad för sitt agerande men det finns en gräns som tidningen klivit över när han så direkt som i puffen pekas ut för att ha agerat på ett klandervärt sätt”.

Mediernas Etiknämnd anslöt sig till Medieombudsmannens bedömning.

 

Filip Rydin är nöjd med beslutet. 

– Det är förstås viktigt att vi har en god kriminaljournalistik och att även advokater kan granskas. Men i enlighet med Medieombudsmannens och nämndens beslut måste det finnas en gränsdragning mellan å ena sidan en saklig granskning och ogrundade påståenden om delaktighet i brott å den andra sidan, säger han. 

Filip Rydin vill inte kommentera om den utpekade advokaten faktiskt utsatts för några farliga eller obehagliga situationer på grund av publiceringen. Men han konstaterar att polisens personskydd reagerade på publiceringen och erbjöd skydd för advokaten och hans familj. 

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander kommenterade nämndens beslut på Advokatsamfundets webbplats.

– Advokater ska tåla kritik och granskning. Det är en ­viktig del i att upprätthålla förtroendet för advokatkåren. Men det måste också finnas tydliga medieetiska gränser för sådan granskning, sa hon bland annat. 

 Den disciplinära  prövningen

Advokatsamfundets disciplinnämnd prövade den 16 november 2023 om advokaten genom att lämna ut dagboksbladet hade brutit mot god advokatsed.

Disciplinnämnden uttalade i sitt beslut att advokaten borde ha gjort närmare överväganden omkring överlämnandet av dagboksbladet, men vidtog i övrigt ingen åtgärd mot advokaten.