Annonser

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden:

R-2023/2153 Betänkandet Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina ­rättigheter enligt barnkonventionen (SOU 2023:40)

R-2023/2171 Skatteverkets promemoria E-tjänst för inlämning av bouppteckningar

R-2023/2243 Promemorian Kompletterande författningsförslag avseende ­Utbetalningsmyndigheten 

R-2023/2299 Promemorian Kravet på anmälan för komplementbostadshus och ­inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus ska tas bort

R-2023/2356 Promemorian Ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för ­socialnämnden

R-2024/0090 Promemorian Explosiva varor – ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten

Läs remissvaren på advokatsamfundet.se.