Annonser

Risk för sluttande plan när rättsstaten stegvis beskärs

Demokratin och rättsstatens principer fortsatte att försvagas i Europa under 2023. Det visar en omfattande analys framtagen av människorättsorganisationerna i Europa. 

Bakom rapporten står organisationen Civil Liberties Union for Europe (Liberties), som i sig utgör ett samarbete mellan 37 europeiska MR-organisationer. Liberties pekar i sin rapport på tre oroande trender i de europeiska länderna, som sammantagna riskerar att försvaga demokratin och rättsstaten även i gamla och traditionellt starka demokratier: 

  • Minskade möjligheter för civilsamhälle och allmänhet att delta i och granska politiken, genom att demonstrationer och protester stoppas och möjligheterna att tycka till om pågående lagstiftningsarbete begränsas, exempelvis genom mycket korta remisstider. 
  • Pressfriheten kringskärs, exempelvis genom bristande transparens i det offentliga livet och strategiska rättsprocesser mot dem som granskar makten.
  • Maktdelningen och kontrollmakten begränsas, till exempel genom att staten ökar sin makt över domstolarna. 

I Sverige har underlaget tagits fram av organisationen Civil Rights Defenders, som pekar på flera problematiska utvecklingslinjer. Bland annat äventyras rättssäkerheten i Sverige av att civilsamhället i praktiken blivit allt mindre delaktigt i lagstiftningsprocessen, detta då tiderna för att granska komplexa lagförslag blivit kortare samtidigt som lagstiftningstakten ökat. Till detta kommer nya lagförslag, framför allt inom kriminalpolitiken, som inskränker mänskliga rättigheter. 

Om rapporten

Rule of law-rapporten omfattar 19 länder i EU, och är framtagen av organisationen Civil Liberties Union for Europe (Liberties) och dess medlemmar, MR-organisationer i EU-länderna. 

Rapporten är avsedd dels som ett underlag inför EU-kommissionens årliga presentation av läget för rättsstaten, dels för att ge kunskap till journalister, forskare och andra som intresserar sig för rättsstatlighet och mänskliga rättigheter. 

Rapporten finns att läsa på webbplatsen liberties.eu