Annonser

Svårt att upptäcka möjliggörare

Möjliggörare spelar viktiga roller i de kriminella nätverkens verksamhet, och de rekryteras i många yrkeskårer. Även advokater är intressanta för dem som vill fortsätta att begå brott och undkomma lagföring. 

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk, enligt definitionen i Brottsförebyggande rådets, Brås, studie. Hjälpen kan ta sig många olika former, som att förmedla känslig information, skapa legitima fasader för kriminell verksamhet eller fatta beslut som är gynnsamma för de kriminella gängen. 

– Att ha tillgång till en möjliggörare innebär hög status för personer i de kriminella nätverken. Det är vanligast att möjliggöraren upparbetas under anställningstiden, men det förekommer också att möjliggörare placeras av nätverket eller att möjliggörarna själva föreslår att de ska söka en för nätverket lämplig tjänst, säger Johanna Skinnari, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.

Enligt studien letar personer i de kriminella nätverken ofta i den egna bekantskapskretsen och familjen för att hitta personer som kan fungera som möjliggörare. Det förekommer också att man upparbetar nya kontakter och skapar gynnsamma tillfällen när möjliggöraren är extra sårbar för övertalning. En del möjliggörare är väl medvetna om sin inblandning i kriminalitet, medan andra har manipulerats och är omedvetna om sin roll som möjliggörare.

Studien visar att det är svårt för arbetsgivarna att upptäcka och utreda möjliggörare. Misstankar är ofta svåra att belägga, och det är sällan som de blir tillräckligt utredda, visar undersökningen.

I studien, som bygger på intervjuer, har Brå bland annat intervjuat advokater, då de kan vara intressanta som möjliggörare. Advokater uttrycker viss oro för att den hårda konkurrensen bland brottmålsadvokater kan locka advokater att tjänstgöra som möjliggörare. De medverkande advokaterna pekar också på att yngre och mindre erfarna advokater i dag tilldelas stora och komplicerade brottmål med grova brott, vilket ökar risken för övertramp. Även det sänkta kvalifikationskravet för inträde i samfundet, från fem till tre år, pekas ut som en riskfaktor. 

Brå har i studien också undersökt hur risken för att möjliggörare ska springa de kriminellas ärenden ska kunna minskas. Brå lyfter där fram Advokatsamfundets satsning på förebyggande tillsyn som en förebild för andra yrkesspecifika samfund. 

Om studien

Brås studie bygger på intervjuer. Totalt har 93 personer intervjuats vid 66 intervjutillfällen. Merparten av intervjupersonerna arbetar antingen med att upptäcka, utreda och hantera interna oegentligheter eller brottslighet. Till detta kommer personer som är involverade i rättsprocessen, däribland brottmålsadvokater.

Brå: Möjliggörare för kriminella nätverk. Om möjliggörare i kommunal, statlig och privat sektor.