Annonser

Utökade preventiva tvångsmedel urholkar rättigheter

Regeringens förslag om att ytterligare utvidga användningsområdet för preventiva tvångsmedel urholkar det skydd och de rättigheter som ges i regeringsformen, Europakonventionen och EU:s stadga, enligt Lagrådet.

Lagrådet kritiserar förslagen i lagrådsremissen Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott på flera punkter. Bland annat konstateras att förslagen ­medför att ytterst integritetskränkande åtgärder kan riktas mot en avsevärt vidare krets av personer än enligt dagens regler. 

Integritetsrisken för tredje man ökar, och det kan i fler fall komma att visa sig att den person som utsatts för åtgärden inte var delaktig i någon brottslig verksamhet, enligt Lagrådet. Utöver detta pekar Lagrådet på en risk för godtycke i tillämpningen. 

Advokatsamfundet var i sitt remissyttrande över kommittébetänkandet starkt kritiskt mot förslagen och avstyrkte dem. Advokatsamfundet konstaterade i sitt yttrande att det är fråga om lagstiftningsförslag som var för sig, men i synnerhet sammantaget, innebär betydande inskränkningar i enskildas integritet och rättssäkerhet.