Annonser

Sverige riskerar att bli sämst i Norden

Domstolsverket föreslår att det ska införas ett utvidgat prövningstillstånd för brottmål i hovrätt. Advokatsamfundet varnar för att förslaget kan slå hårt mot rättssäkerheten. 

I sin hemställan till regeringen föreslår Domstolsverket att utgångspunkten ska vara att det krävs prövningstillstånd, pt, i brottmål. Kravet på pt ska inte gälla om den tilltalade dömts till fängelse i två år eller mer.

I dag krävs pt i mål där straffet högst kan bli sex månaders fängelse.

Enligt Domstolsverket behövs regeländringen för att möta det ökade trycket i domstolarna, inte minst i hovrätterna. 

Advokatsamfundet har ännu inte lämnat synpunkter på förslaget, eftersom det inte remitterats.  Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander konstaterar dock att förslaget är problematiskt utifrån flera utgångspunkter.

– Det är en fråga om grundläggande rättssäkerhet att få möjlighet till prövning i två instanser om man har blivit dömd till ett långt fängelsestraff. Det är även tydligt att detta lagförslag, liksom många andra straff- och straffprocessuella lagstiftningsförslag under senare år, ställer en snabb och effektiv domstolsprocess mot den enskildes rättssäkerhet och rätt till en rättvis rättegång, säger Mia Edwall Insulander.

Mia Edwall Insulander säger sig ha stor förståelse för att domstolarna upplever ett ökat tryck och att det innebär vissa utmaningar. Men att använda de ökade handläggningstiderna som ett argument för att inskränka enskildas rätt till en rättslig prövning är fel väg att gå, menar hon.

– I stället borde domstolarna förstås få utökade resurser så att rättssäkerheten kan upprätthållas, fastslår Mia Edwall Insulander, som också konstaterar att de övriga nordiska länderna, enligt Domstolsverkets hemställan, inte verkar ha ett så långtgående krav på pt som Sverige föreslås få.

– Sverige skulle därmed utmärka sig rejält ur ett nordiskt rättssäkerhetsperspektiv som ”sämst i klassen”, säger Mia Edwall Insulander.

Domstolsverkets hemställan: Utvidgat prövningstillstånd för brottmål i hovrätt