Annonser

Välja väg

Karriärbytarna som väljer advokatyrket

De har lämnat säkra anställningar och chefsroller för att bli nybörjare i en utsatt roll som advokater och biträdande jurister. Möt karriärbytarna som vågat språnget och som ser stora fördelar i arbetet på advokatbyrå. Frihet och möjligheten att själv utforma sitt arbete är ett par av dem. På köpet vinner både advokatbyråerna och hela rättsväsendet på spårbytena. 

En gång i tiden var murarna höga mellan de olika juristyrkena. Domare blev man genom den klassiska domarbanan, advokater och åklagare arbetade hela sina yrkesliv på advokatbyrå respektive åklagarmyndigheten.

Den tiden är förbi. Sedan ett antal år rekryterar domstolarna aktivt även advokater och åklagare. Åklagare byter sida och advokatbyråer plockar in erfarna domare, poliser och åklagare för att förstärka kompetensen på respektive byrå. Inom affärsjuridiken testar många unga en period att vara bolagsjurister. Vissa kommer tillbaka. Omvänt lockar advokatbyråerna emellanåt över skickliga bolagsjurister för att förstärka med specialistkunskap.

För den enskilde som byter karriär kan det förstås vara stimulerande att lära nytt och upptäcka en ny bransch. Men också advokatbyråerna kan ha mycket att vinna på att öppna sig för kompetens från rättsväsendet och näringslivet. Det menar i alla fall de karriärbytare som Advokaten talat med, liksom deras byråer. 

Väljer friheten

Karriärbytarna som ni får möta i detta Fokus är två före detta poliser, en tidigare åklagare och en lagman som sadlat om. Tre av dem är i dag biträdande jurister, medan en är etablerad brottmålsadvokat. Tre arbetar huvudsakligen med brottmål och humanjuridik, medan den fjärde ansvarar för en ny verksamhetsgrupp på en av de stora affärsjuridiska byråerna. Lite olika spår alltså. 

Det alla fyra har gemensamt är att de trivs utmärkt med sin nya tillvaro i advokatvärlden. Flera av de  intervjuade talar om en ny känsla av frihet. En av dem är den tidigare lagmannen Charlotta Riberdahl som tycker att det är skönt efter många år som domare och chef att själv bestämma hur mycket och med vad 
hon ska arbeta. Även den tidigare åklagaren Eleonora Johansson uppskattar oberoendet. Att hon som delägare dessutom får driva egen verksamhet är ytterligare ett plus. 

För Mia Falk, tidigare polis och ekobrottsutredare, är den allra största vinsten att hon förutom den utredande rollen i dag också får hjälpa företag att förebygga felaktigheter och brott. 

Samtidigt som det är stimulerande att byta roll kan det också vara svårt. De två jurister och den advokat som verkar vid brottmålsbyråer vittnar alla om känslan av att behöva byta perspektiv, eller, som Eleonora Johansson uttrycker det, ställa om huvudet. Den före detta polisen Jesper Lange konstaterar att det kan vara tufft att bli nybörjare igen i mogen ålder. Att greppa advokatetiken och det praktiska hantverket som biträde är ytterligare svårigheter som kommer fram i intervjuerna. 

Advokater och byråjurister är konsulter, och som sådana tar de betalt för sina tjänster.  Även detta kräver en omställning i huvudet, konstaterar intervjupersonerna. Mia Falk på Vinge beskriver det till och med som det allra svåraste i hennes nya roll. 

Olika perspektiv berikar

Det är alltså inte helt lätt att byta roll och perspektiv. Samtidigt tycks det vara värt ansträngningen, både för karriärbytarna och för de byråer som anställt dem. Den mest uppenbara fördelen är förstås att människor som arbetat länge inom ett område för med sig en massa kompetens och färdigheter. Den före detta lagmannen som har läst mängder av stämningsansökningar blir lätt skicklig på att skriva dem. Polisen som genomfört förundersökningar kan lätt ta till sig ett förundersökningsprotokoll och förstå det, och den tidigare åklagaren kan förklara för klienterna vad som ligger bakom ett åtal. 

Det är också kompetensen som karriärbytarnas arbetsgivare först lyfter fram som skäl att ta in personer med en annan bakgrund än den klassiska. 

– Det är oerhört mycket juridisk kompetens som kommer in med en person med den bakgrund som Charlotta har. Hon har ett kunskapsövertag jämfört med de biträdande jurister som vi normalt rekryterar, säger advokat Bengt Ivarsson, delägare på Kihlstedts och kollega till Charlotta Riberdahl.

Bengt pekar också på Charlottas erfarenheter av ledarskap och omfattande kunskap om hur domstolarna arbetar. Det är kunskap som kan föras vidare till byråns övriga jurister, påpekar han. 

Även Björn Hurtig, delägare på Hurtig & Partners, där Jesper Lange arbetar, framhäver den kompetens som karriärbytare för med sig. 

– Kunskapen om och förståelsen för polisiärt arbete skapar möjligheter att analysera förundersökningar och att vara lyhörd för eventuella felaktigheter och luckor. Det gör det också lättare att kunna förutse vad som kan bli viktigt framöver i utredningen, säger han, och tillägger att detsamma gäller också andra typer av kunskap, som ekonomi eller IT. 

Men förutom kompetens kan karriärbytet också föra med sig andra, mjukare värden. Louise Brorsson Salomon, managing partner på Vinge, talar om vikten av olika perspektiv i en organisation. 

– Vår syn är att det finns ett stort värde i att våra medarbetare har olika erfarenheter och bakgrund. Det innebär ofta att de kan inta ett annat perspektiv och bidra med sina unika erfarenheter – det berikar både det interna samtalet och rådgivningen till klienterna, säger hon. 

Och just de olika perspektiven är något de intervjuade karriärbytarna själva talar om. Nya ingångsperspektiv kan bidra positivt både till klientarbetet, med nya arbetssätt, och till organisationen internt. Här kommer också frågan om olika organisationskulturer in. 

De båda tidigare poliserna Mia Falk och Jesper Lange har båda reflekterat över detta. De har gått från en tydligt kollektiv kultur inom Polisen, till en mer ensam och individualistisk. Kanske, menar Jesper Lange, har advokatbyråerna en del att lära av Polisens starka kultur, särskilt när det gäller introduktion och utbildning av nya medarbetare. 

En annan fördel med att ha sett en annan del av rättsväsendet eller näringslivet från insidan, enligt de intervjuade advokaterna, är att erfarenheten ger en kunskap om den gamla kårens språk och arbetssätt. Det blir därmed möjligt att fungera som en slags tolkar gentemot klienter och kollegor, och det underlättar i kommunikationen med andra aktörer. 

Skapar förståelse

Förmågan att tolka och förklara gynnar förstås klienterna. Men kan kanske karriärbytena ha positiva effekter även för rättssystemet som helhet? Det tror i alla fall de intervjuade advokaterna och juristerna. I en tid när många vittnar om ökande misstro och dålig stämning i rättssalen och mellan kårerna kan just karriärbytarna vara de som överbryggar klyftorna. 

Bengt Ivarsson pekar på att det tillför mycket när advokater blir domare, genom adjunktion eller på ordinarie domartjänster. 

– De vet vad det innebär att jobba som advokat och vilka svårigheter som finns i yrket, säger han. 

Björn Hurtig tror också han att en ökad cirkulation inom juristkåren är av godo. 

– En fördel är att vi får en ökad förståelse för varandra och vårt sätt att agera i vissa situationer. Ökad förståelse innebär inte sällan en minskad risk för irritation och dålig stämning. Vidare medför ökad erfarenhet generellt bättre jurister oavsett inom vilken gren man väljer att arbeta, säger han.

Även Louise Brorsson Salomon ser att karriärbytena gynnar alla. 

– Det är bra att få insyn i olika yrkesroller och vad som är viktigt för dem i yrkesutövningen. Det ger även en ökad transparens och respekt för andra yrkesroller vilket även gynnar samarbetet och förståelsen. 

Att byta roll och perspektiv må vara nyttigt och givande. Därmed inte sagt att det är enkelt. För de delägare som anställt karriärbytarna är det ändå tydligt att fördelarna överväger. 

– Det kan understundom bli vissa kulturella problem i samband med övergången från ett visst arbetsfält till ett annat. Men de som söker sig till advokatbyrå från annan verksamhetsgren gör ju det av en orsak: de vill bli advokater. Det gör att övergången oftast sker smärtfritt, säger Björn Hurtig.

Bengt Ivarsson inser att det kan vara tufft att byta perspektiv och inställning från objektiv och opartisk, till i högsta grad partisk, vilket ju krävs av ett juridiskt biträde. Han vet av erfarenhet att redan de som varit notarier eller kommit längre i domarbanan behöver lite tid för detta skifte. I Charlottas fall tycker han dock att det har fungerat väl. 

– Vi är jätteglada att vi har fått Charlotte som medarbetare. Vi försöker ge henne kvalificerade arbetsuppgifter, men hon har inte varit främmande för att ta även enklare juridiska uppdrag. Och det är nog ett bra sätt att komma in i ombudsrollen, säger Bengt.

Vad?

Ofta uttrycks oro för att många advokater och jurister lämnar advokatbyråerna. Vi ville rikta blickarna på den positiva sidan av den ökade rörligheten och undersöka vilken kompetens som kommer in i advokatvärlden från andra delar.  

Hur?

Vi intervjuade fyra jurister som i mogen ålder bytt bana och börjat på advokatbyrå. Två intervjuer genomfördes vid personliga möten, två per telefon. Dessutom fick tre delägare i advokatbyråer som anställt så kallade karriärbytare svara på frågor, en av dem per telefon och två via mejl.

Slutsats

Karriärbytarna för med sig mycket värdefull kompetens rent yrkesmässigt. Men de erbjuder också en möjlighet att öka förståelsen om de olika rollerna i rättsväsendet och överbrygga motsättningar. De för dessutom med sig en annan kultur som kan gynna advokatbyråerna, genom att nya perspektiv och arbetssätt förs in.