Annonser

Beslut från disciplinnämnden

Disciplinärende beslut 2024.

2. Advokat som övertagit hyreskontrakt och sekreterare från advokat som ­tidigare företrätt anmälaren har sedan agerat ombud i ärende mot anmälaren. Prövning av huruvida detta agerande är förenligt med god advokatsed. Disciplinnämnden tilldelar advokat A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken. Beslutet publicerat i sin helhet.

Bakgrund

X:s granne har avlidit i januari 2022. A har i egenskap av ombud för Y-fonden ansökt om stämning vid tingsrätt mot X avseende bättre rätt till arv. 

Anmälan

I anmälan till Advokatsamfundet har X riktat anmärkningar mot A och anfört i huvudsak följande. 

Han ifrågasätter om A:s agerande mot honom i tvisten vid tingsrätten har överensstämt med god advokatsed. 

A har i skrift till tingsrätten kommit med oriktiga uppgifter och lögner med uppsåt att smutskasta och skandalisera honom samt att få honom att framstå som kriminell. A har varit väl medveten om hur stor skada detta har skapat för honom både som privatperson och i hans yrkesroll. 

Om han uppfattat det rätt har dessutom A tagit över advokatbyrån C. Han har haft C som ombud under många år. C har bland annat skrivit hans testamente och enligt uppgift från C förvarar efterträdaren A nu hans originaltestamente. Därför har det varit mycket obehagligt att bli attackerad av A. A har även tagit över personal från C, som därmed känner honom från tidigare ärende på advokatbyrån. Detta torde utgöra jävsituation.

Efter att hans vän och granne avlidit har anklagelserna börjat och dels har felaktiga uppgifter skickats till honom och tingsrätten, dels har grannar blivit upplysta om vad A påstått om honom. A har utpekat honom som en urkundsförfalskare och urkundsförvanskare. Eftersom beloppen är stora skulle påståendena, om de varit sanna, medföra att anklagelserna skulle utgöra grova brott. 

A har till tingsrätten skrivit att grannen inte har egenhändigt skrivit under 2021 års testamente, varför testamentet är ogiltigt, samt att om grannen skulle ha skrivit under 2021 års testamente har det inte skett i närvaro av två samtidigt närvarande vittnen, varför testamentet varit ogiltigt. A har dock aldrig varit i kontakt med honom eller testamentsvittnena utan påståendena har varit rena lögner för att skada honom och skrämma honom till tystnad så att han inte kan tillvarata sin rätt.

Av en forensisk utredning har framgått klart att det varit grannen som undertecknat testamentet och att det varit grannen som daterat testamentet, precis som båda testamentsvittnena också berättat. Vidare har båda testamentsvittnena bekräftat till hans ombud att de varit samtidigt närvarande med grannen vid undertecknandet av testamente.

A har vidare i stämningsansökan skrivit ”Kammarkollegiet, som inte godkänt 2021 års testamente, har ställt frågor rörande 2021 års testamente”. Det stämmer att Kammarkollegiet via ombud sänt honom frågor gällande testamentet. Efter att han svarat, har Kammarkollegiet bekräftat att de varit nöjda med hans svar.

A har vidare påstått ”Det kan konstateras att omständigheterna kring tillkomsten av 2021 års testamente är höljda i dunkel …”. Om A hade kontaktat honom eller testamentsvittnena hade A inte behövt ljuga och fabricera på detta sätt. Det har funnits bilder samt filmer med honom och grannen och även brevväxling mellan dem.

A har skrivit att ”Genom att grannens originalexemplar inte kunnat påträffats och inte heller någon kopia därav”. Detta har varit rena lögner och påhitt, allt för att måla upp en bild som inte har stämt med verkligheten. Grannens testamente har påträffats i grannens kassaskåp och därtill en kopia som en annan granne hittat i grannens hem på angiven plats. A har inte frågat dem utan bara hittat på, ljugit och fabricerat. Han har aldrig talat eller skriftväxlat med A.

Eftersom de lögnaktiga påståendena har blivit offentliga så fort det kommit in till tingsrätten har hela hans karriär [ ] stått på spel.

Efter att han tagit emot dessa grovt kränkande och falska anklagelser har han kontaktat en auktoriserad skriftgranskare för en undersökning av 2021 års testamente. I sakkunnigutlåtandet har konstaterats att det varit grannen som skrivit under testamentet och daterat testamentet samt att testamentet inte blivit utsatts för ingrepp och ändringar på det sätt som A påstått vara uppenbart.

A har varit väl medveten om att de felaktiga påståendena har skadat och förstört och A har helt saknat bevis och grund för påståendena. Han har vid flera tillfällen tvingats redovisa alla handlingar i tingsrätten för [ ] samt uppdragsgivare. [ ] har understrukit att om han inte kunde motbevisa A:s påstående kunde detta resulterat i upphävning av sponsoravtal samt avbokade framträdanden. Det är fruktansvärt att han som privatperson ska bli utsatt för dessa anklagelser och felaktiga påståenden. 

Han har tidigare blivit utsatt för stort obehag och nästan samma sak som nu från en annan advokat som Advokatsamfundet tilldelat erinran för att hon åsidosatt god advokatsed. A har därefter efterträtt denna advokat.

Advokatens yttrande

A har i yttrande tillbakavisat samtliga anmärkningar och anfört i huvudsak följande. 

Han bedriver verksamhet i Advokat A AB som år 2008 har tagit över advokaten C:s hyreskontrakt för den lokal där advokaten C bedrivit sin advokatverksamhet. Han har även tagit över vissa inventarier. Detta har skett i samband med att advokaten C gått i pension. Övertagandet har således ej omfattat klienter eller handlingar. Han har därmed inte någon kunskap om advokaten C:s tidigare klientrelationer och har inte del av advokaten C:s arkiv, således ej heller X:s testamente. Vid övertagandet av lokalen har en av advokaten C:s tidigare sekreterare valt att påbörja anställning vid Advokat A AB. Denna medarbetare har gått i pension vid halvårsskiftet 2022. Han har således ingen kunskap om X:s tidigare ärenden hos advokaten C och har inte haft något uppdrag för X. Någon grund för jäv föreligger därmed inte.

Efter grannens död har i bankfack återfunnits ett testamente i original från år 2001 med Y-fonden och Z-fonden som universella testamentstagare. Kopior på testamentet från 2001 har återfunnits även i grannens bostad samt hos Bolag I som varit grannen behjälpliga med att upprätta testamentet. Bolag I har även årligen upprättat deklarationen åt grannen fram till hans bortgång. Grannen har levt ensam på sin fastighet och saknat legala arvingar. Närmast anhöriga har varit kusinbarn.

Strax innan den bouppteckningsförrättning som har ägt rum i april 2022 har X genom ombud inkommit till Bolag I med ett testamente från år 2021 vari X är ensam universell testamentstagare till kvarlåtenskapen efter grannen. X har åberopat att testamentet från 2021 har upprättats i två originalexemplar varav X ska ha förvarat det ena exemplaret och det andra exemplaret ska ha förvarats av grannen. 

Y-fonden och Z-fonden har beslutat att gemensamt väcka talan mot X. X har förvarnats om åtgärden genom brev till det dåvarande ombudet. Efter besked om att X vidhållit sin inställning i frågan om 2021 års testamente har den 30 oktober 2022 ingetts en stämningsansökan till tingsrätt med yrkande om bättre rätt till arv. Z-fonden har i tvisten företrätts av annan advokat. 

Organisationernas talan om bättre rätt till arv har förts med stöd av en del av ogiltighetsreglerna i 13 kap. ärvdabalken. Sammanfattningsvis har gjorts gällande att 2021 års testamente inte har varit formenligt upprättat, att grannen inte haft vetskap om att han undertecknat ett testamentariskt förordnande, att han återkallat 2021 års testamente och att 2021 års testamente inte har utvisat grannens yttersta vilja vilket 2001 års testamente har gjort och därför ska äga giltighet före. Vad gäller grunden om att formfel föreligger på så vis att grannen inte ska ha skrivit sin namnteckning på 2021 års testamente, har inte förts något påstående eller spekulation kring vem som ska ha skrivit namnteckningen då det i sammanhanget inte har varit någon relevant omständighet. Det har därmed inte funnits i någon del av stämningsansökan något klandervärt påstående som riktats mot X.

Vad gäller Kammarkollegiets inställning till 2021 års testamente är de uppgifter som lämnats i stämningsansökan korrekta. Kammarkollegiet har efter erhållandet av svar på de sedvanligt ställda frågorna kring testamentets uppkomst, valt att inte godkänna 2021 års testamente. Y-fonden och Z-fonden har upplyst Kammarkollegiet innan stämningsansökan har ingetts att organisationerna haft för avsikt att föra en talan om bättre rätt till arv.

Vad X i övrigt anfört kring tvistefrågan om bättre rätt till arv har inte kommenterats i anledning av att ärendet är pågående vid tingsrätt. Det svaromål som X inlämnat och även bilagt till anmälan har han ännu inte blivit förelagd av tingsrätten att yttra sig över.

Han har regelbundet bistått Y-fonden i ärenden sedan ett antal år. Några ärenden har inte tagits över efter advokaten som anmälaren påstår. I det ärende som X har hänvisat till har advokaten fört ett resonemang om att X skulle ha förfalskat ett testamente. Något sådant påstående har inte förts i den tvist som föreligger nu angående bättre rätt till arv efter grannen.

Sammanfattningsvis tillbakavisar han således i helhet den kritik som X i anmälan riktar mot honom. Han anser inte att han i något avseende har åsidosatt sina plikter som advokat.

Genmäle från anmälaren

X har i yttranden vidhållit sina anmärkningar samt tillagt i huvudsak följande.

Han har anlitat advokat C som ombud för sig personligen och för sina bolag från år 2002 fram tills att C har gått i pension. Under alla dessa år har D varit C:s sekreterare. D har även årligen varit med C i hans privata bostad på julkaffet. Så D har varit väl insatt i hans och bolagets affärer.  D är sedan många år dessutom gift med C:s bror. Han konstaterar att A har försökt undvika jävsfrågan. 

Det är inget sammanträffande att C och A har samma logga samt samma typsnitt i brevpappret och nära samma uppställning. 

Grannens testamente har påträffats i bostaden, både på angivet ställe samt i det stora kassaskåpet som inte har öppnats vid bouppteckningen, vilket har varit högst anmärkningsvärt.

A har inte haft någon rätt eller någon fullmakt att företräda Allmänna arvsfonden eller Kammarkollegiet i detta ärende. Trots detta har A valt att kommunicera i brev och stämningsansökan så att man ska få uppfattningen att han företräder dessa. Det har varit missvisande och helt felaktiga uppgifter.  

A har tydligt varit ute för att håva in pengar och har bara påstått saker, utan att ta hänsyn eller tänka på att det gör en enorm skada för motparten. A har även gjort allt i sin makt för att tysta honom så att han inte skulle kunna tillvarata sin rätt. 

Kompletterande frågor

Disciplinnämndens prövningsavdelning beslutade den 
13 november 2023 att bordlägga  ärendet och förelägga advokaten att yttra sig över följande.

  • Var vänlig förtydliga om du har tagit över någon verksamhet efter C. Vänligen precisera även när du tog emot uppdraget för Y-fonden och när anställningen för D påbörjades och avslutades hos dig.

Advokatens yttrande

A har yttrat sig och anfört i huvudsak följande. 

I samband med advokaten C:s pensionering övertog Advokat A AB (köparen) från Advokatfirman C AB (säljaren) hyreskontrakt för säljarens advokatkontor samt på kontoret befintliga inventarier med undantag för tavlor och prydnadsföremål. Tillträdesdagen bestämdes till i juni 2008.

Som en del av överlåtelseavtalet åtog sig köparen att erbjuda advokatsekreteraren D anställning. Hennes anställning påbörjades i juli 2008 och hon gick i pension maj 2022.

I överlåtelseavtalet p. 10 stipuleras följande.

”Enär överlåtelsen avser inventarier och ej advokataktiebolaget och således ej advokatfirmans klienter får ej av sekreterarna eller annan som tidigare varit anställd på advokatfirman uppgifter lämnas om klienter eller i övrigt angående Säljarens verksamhet. Ej heller får Köparen/själv eller genom advokaten A direkt eller indirekt begära uppgifter härom från Säljarens anställda eller tidigare anställda. Detsamma gäller den eller de som Köparen eller advokaten A direkt eller indirekt anställer eller samarbetar med. Köparen förbinder sig att mot de som Köparen direkt eller indirekt samarbetar med ålägges samma villkor som gäller enligt denna punkt 10. Sekreterarna har tystnadsplikt. Om Köparen bryter mot denna klausul har Säljaren rätt till ersättning med lägst trehundratusen/300,000/kronor. Skadeståndet utgår vid varje tillfälle som brott sker mot klausulen. Enligt cirkulärskrivelsen till klienterna undantages sådant material och sådana klienter som lämnat skriftligt samtycke.”

Som framgår var det av avgörande betydelse för säljaren att köparen ej skulle ha någon insyn i säljarens tidigare bedrivna verksamhet, framförallt avseende klientrelationer och det kan konstateras att det ej förekommit några överträdelser av punkten 10.

Han har sedan januari 2018 regelmässigt företrätt Y-fonden avseende juridiska spörsmål, huvudsakligen arvsrättsliga. Kontakt med anmälaren X uppstod i ett arvsrättsligt ärende som påbörjades i februari 2022 och som senare har lett till en arvsrättslig tvist mellan Z-fonden och Y-fonden som kärandeparter med X som svarande. Talan om bättre rätt till arv och fastighet väcktes vid tingsrätt i oktober 2022.

Sammanfattningsvis har han ej övertagit någon verksamhet efter advokaten C utan endast inventarier och hyreskontrakt. Har ej heller haft någon insyn i advokaten C:s klientrelationer.

Anmälarens yttrande

X har yttrat sig och anfört följande. 

C, Advokatfirman C, har haft löpande uppdrag, företrätt och haft löpande kontakt med honom och hans bolag med mycket god insyn och information. Med start 2003 tills den dagen Advokatfirman C övertogs av Advokat A AB år 2008.

Han blev kort innan övertagandet informerad om att Advokat A AB skulle ta över C:s byrå samt att detta även gällde arkiv med bl.a. hans testamente daterat i oktober 2004 som tagits fram av C och därtill även signerats av C och D.

C:s sekreterare D, tillika fru till C:s bror, har arbetat för C på byrån sedan 1979 fram till 2008 då hon övergick att arbeta för Advokat A AB.

C sitter till dags datum fortfarande i styrelsen för Advokat A AB. D står fortfarande med på Advokat A AB websida som arbetande sekreterare. 

A har för kännedom fått del av X:s senaste yttrande och har därefter inte avhörts.

Nämndens bedömning och beslut

X har i anmälan framfört anmärkningar på A:s agerande som motpartsombud. Han har bl.a. framfört att A har tagit över advokatkontor och hyreskontrakt från en advokat, C, hos vilken X tidigare varit klient. Härigenom, samt genom att överta den sekreterare som även var sekreterare när han var klient hos byrån, har intressekonflikt förelegat.

Av utredningen framgår att Advokat A AB i juni 2008 övertog Advokatfirman C AB:s hyreskontrakt för advokatkontoret samt på kontoret befintliga inventarier. A anställde även den advokatsekreterare som sedan tidigare, och under den period då X varit klient hos C, varit anställd vid Advokatfirman C AB. Vidare framgår att sekreteraren i sin sekreterarroll haft insyn i verksamheten generellt och i X:s ärende specifikt. Bland annat har hon bevittnat det testamente som C upprättat åt X. Mot bakgrund av att A på detta sätt övertagit advokatsekreterare från den advokatbyrå där X tidigare varit klient samt bedriver verksamhet från samma lokaler, har hinder förlegat för A att senare företräda X:s motpart i ärende mot honom. Genom att ändå göra detta har A åsidosatt god advokatsed. Att det i överlåtelseavtalet tagits in ett sekretessförbehåll avseende bland annat sekreteraren och hennes insyn i tidigare ärenden, föranleder ingen annan bedömning.

Disciplinnämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

A är skyldig att frånträda uppdraget som ombud för X:s motpart.

Utredningen visar inte att A i övrigt åsidosatt sina plikter som advokat.

Läs en artikel om hur assistenter kan smitta byrån med jäv på etiksidorna.