Annonser

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden:

R-2023/2543 Betänkandet Stärkt konstitutionell beredskap (SOU 2023:75)

R-2024/0226 Promemorian En rätt för licenshavare att behandla uppgifter om lagöverträdelser

R-2024/0301 Betänkandet Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling (SOU 2023:102)

R-2024/0362 Domstolsverkets promemoria Muntlig förhandling i allmän förvaltningsdomstol

R-2024/0377 Promemorian En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar

R-2024/0379 Promemorian Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem

R-2024/0412 Betänkandet Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. 
(SOU 2024:15)

R-2024/0487 Betänkandena Ut ur utsatthet (SOU 2023:97) och Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras 
(SOU 2023:98)

R-2024/0685 Skatteverkets promemoria Slopat krav på uppgift om beslutsfattare i underrättelser om beslut

R-2024/0725 Utkast till lagrådsremiss Ökad kontroll vid utbetalning från den statliga lönegarantin

R-2024/0739 Promemorian Kompletteringar till bestämmelserna om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

R-2024/0742 Promemorian En dröjsmålstalan i dataskyddslagen och brottsdatalagen

R-2024/0880 Polismyndighetens förslag till föreskrifter (PMFS 2024:xx) om taxa vid ersättningsskyldighet för kostnader för provtagning och analys av blod, urin och saliv

R-2024/0881 Statens institutionsstyrelses förslag till föreskrifter om anvisning av plats för unga och placering av dömda på särskilda ungdomshem och om vissa befogenheter på sådana hem 

Läs remissvaren på advokatsamfundet.se.