Annonser

Byråsmitta

Även assistent kan smitta med jäv

Att en advokat eller biträdande jurist som byter byrå kan smitta den nya byrån med jäv vet de flesta advokater. Mindre känt är att även en assistent eller annan administrativ personal som arbetar i ärenden eller nära klienterna kan ta med smitta till byrån. 

Frågan om byråsmitta genom administrativ personal har nyligen prövats av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Beslutet från aprilmötet rör en advokat som tagit över lokaler och även en sekreterare från en advokat som gått i pension. Anmälaren var klient hos den pensionerade advokaten. När den nye advokaten dök upp på motpartssidan i en tvist ansåg anmälaren att det förelåg jäv, bland annat därför att sekreteraren kände till hans tidigare ärende. Läs mer på s. 61.  

Disciplinnämnden delade den uppfattningen – det fanns hinder för advokaten att uppträda på motpartssidan i tvisten. Nämnden pekar här bland annat på att advokaten övertagit advokatsekreteraren från den advokatbyrå där anmälaren tidigare varit klient samt bedriver verksamhet från samma lokaler. 

Advokat Magnus Wallander, vice ordförande i disciplinnämnden, förklarar hur nämnden resonerat. 

– I 3.5 av de vägledande reglerna står att när en advokat eller en biträdande jurist går över från en byrå till en annan byrå, så för vederbörande med sig smitta vad gäller sådana ärenden som den här personen har arbetat med eller har kunskap om, säger Magnus Wallander, och tillägger att smittan enbart gäller i de ärenden som den aktuella personen faktiskt arbetat med och har kunskap om.

Enligt en kommentar till de vägledande reglerna gäller regeln även för vd som inte är advokat. På motsvarande sätt blir även en assistent eller sekreterare som arbetat praktiskt i ärendet smittbärare, förklarar Magnus Wallander. 

– Det blir en analog tillämpning av det som gäller för advokat och byråledare som byter byrå, säger Magnus Wallander.  

När jävsfrågan ska avgöras blir det förstås viktigt vilken roll assistenten haft i själva klientärendet, påpekar Magnus Wallander. I det aktuella beslutet hade assistenten i sin roll haft insyn i klientens ärende och bland annat bevittnat klientens testamente. 

– Så assistenten hade kunskap om den här klienten och om klientens tidigare ärende. Men vad som förstärkte saken var att den byrån som hon tog anställning hos också tog över den gamla byråns lokaler och inventarier. För anmälaren framstod det som att ”nu dyker en advokatbyrå på motsidan upp, där jag har varit klient tidigare”, säger Magnus Wallander. 

För anmälaren hade kanske tanken på jäv aldrig väckts om inte den nya motpartsadvokaten haft samma adress och samma kontorsinredning som hans tidigare juridiska rådgivare, summerar Magnus Wallander. Samtidigt är det centrala i ärendet att assistenten faktiskt kände till den tidigare klienten och dennes ärende på den gamla byrån. 

Den anmälde advokaten själv pekade i sina yttranden på att han upprättat ett sekretessavtal för assistenten. Vilken roll spelade då det? I praktiken ingen, svarar Magnus Wallander. 

– Man kan inte genom sekretessavtal läka en intressekonflikt som uppkommer på det sättet. Och det är ett generellt konstaterande att man inte kan avtala bort jäv. Är det jäv så är det jäv. En klient kan befria en advokat från tystnadsplikten, men, som huvudregel, inte från regeln om intressekonflikter, fastslår Magnus Wallander.

För advokatbyråer som planerar att anställa administrativ personal som tidigare arbetat på advokatbyrå gäller det därmed att tänka till och undersöka hur den nya medarbetaren arbetat i ärendena. Inte minst gäller det kvalificerade assistenter som exempelvis biträder i stora tvister eller transaktioner, påpekar Magnus Wallander. 

Beslutet, där den anmälde advokaten tilldelades en erinran, är såvitt Magnus Wallander känner till det första som rör byråsmitta genom administrativ personal. Men han utesluter inte att frågan kan dyka upp igen, även för andra yrkeskategorier än just assistenter. 

– Ekonomer, patentingenjörer eller varumärkesexperter som jobbar i ärenden skulle ju också kunna föra med sig smitta, säger han.

 Vägledande regler om god advokatsed

3.5 Kollegas intressekonflikt
Vid tillämpning av 3.2 och 3.4 anses intressekonflikt för annan i den byrå eller i den byrågemenskap där en advokat är verksam normalt utgöra intressekonflikt också för advokaten. Undantag gäller om intressekonflikten uppkommit på grund av en kollegas inträde i byrån och dennes intressekonflikt uppkommit endast på grund av tidigare kollegors uppdrag. Undantag gäller även om kollegans intressekonflikt är av det slag som sägs i 3.2.1 punkten 5 och omständigheterna inte är sådana att punkten 6 är tillämplig.

Kommentar (reviderad den 18 december 2012):
Bestämmelsen uttrycker den s.k. smittoregeln. Sakligt motsvarar den nya huvudregeln bestämmelsen i tidigare 14 §. Det har dock ansetts lämpligt att särskilt behandla två undantagsfall. Med ”annan” avses annan juristkollega, men även en verkställande direktör som inte är advokat omfattas av regeln. [– – –]

Läs disciplinnämndens beslut i fulltext här.