Annonser

AI-förordning

Nya AI-regler på plats i EU

EU:s AI-förordning beskrivs som världens första i sitt slag. Efter år av förhandlingar och finslipande kunde de nya reglerna till sist träda i kraft i maj. 

Efter långdragna förhandlingar godkände Europeiska unionens råd den 21 maj EU:s AI-förordning, den första i sitt slag i unionen. Enligt ministerrådet ska lagen ”främja utvecklingen och spridningen av säkra och pålitliga AI-system på EU:s inre marknad”. 

Förordningen ska också säkerställa respekten för EU-medborgarnas grundläggande rättigheter och stimulera investeringar och innovation inom artificiell intelligens i Europa. Regelverket gäller endast områden inom EU-rätten och ger undantag för system som används uteslutande för militära ändamål och försvars­ändamål, samt för forskningsändamål.

En vecka efter att den nya förordningen antagits fick EU kritik från unionens revisorer för hur AI-frågorna dittills hanterats. Enligt revisorernas rapport var EU visserligen tidigt ute med att undersöka AI-risker, vilket ledde till världens första allmänna regler för AI-användning. Samtidigt pekar revisorerna på att EU:s åtgärder inte har varit tillräckligt samordnade med medlemsstaternas och att övervakningen av investeringar inte har varit systematisk.

Enligt rapporten är starkare styrning och mer offentliga och privata investeringar i EU helt avgörande för att EU ska kunna uppnå sina AI-ambitioner.

EU-förordningen ska implementeras i EU-länderna inom två år efter ikraftträdandet. l 

Läs mer i Praktisk juridik, Advokaten nr 2/2024: ”Mellan juridisk fixering och flexibilitet i den europeiska AI-förordningen” av docent Stefan Larsson.

 Om AI-förordningen

Förordningen är riskbaserad och sorterar AI-system i olika riskkategorier för vilka det ska gälla olika regler: 

  • Oacceptabel risk – teknologier som på olika vis hotar människors säkerhet, försörjningsmöjligheter och rättigheter. Dessa system förbjuds helt. 
  • Hög risk – här återfinns en mängd verksamheter samt vissa fysiska produkter. EU-kommissionen föreslås även kunna lägga till områden när behov uppstår. Högrisksystemen föreslås få särskilda krav på tillsyn och registrering för att få användas inom EU.
  • Begränsad risk – minimala transparenskrav för system som chattbottar, i syfte att personer görs medvetna om att de interagerar med en algoritm.