Annonser

Låg norm kan hota tillgången på erfarna biträden

Timkostnadsnormens nivå och utformning leder till att det i framtiden kan bli brist på erfarna rättsliga biträden. Det skriver Advokatsamfundet i sitt yttrande om nästa års norm.

Advokatsamfundet lämnade i maj sina synpunkter på det underlag för beräkning av 2025 års timkostnadsnorm som Domstolsverket presenterar för regeringen. Enligt underlaget hamnar den nya timkostnadsnormen för 2025 på 1 586 kronor, vilket innebär en höjning med 55 kr (3,58 procent).

Advokatsamfundet pekar i sitt yttrande på att den alltför låga timkostnadsnormen skapar stora bekymmer. Att advokater inte får skälig ersättning för sitt arbete kan hota tillgången på erfarna rättsliga biträden, anser Advokatsamfundet.

Uppräkningen av normen motsvarar dessutom inte de reella kostnadsökningarna inom branschen, vilket blir särskilt tydligt när inflationen är hög. ”För att kompensera för de allmänna kostnadsökningarna till följd av inflationen borde timkostnadsnormen kraftigt höjas under 2025. Detta är en åtgärd som den befintliga uppräkningsmodellen inte tillåter. Det är därför angeläget att göra en översyn av sättet att beräkna timkostnadsnormen”, skriver Advokatsamfundet.