Annonser

Hagsgård ska utreda biträdesfrågor

Fler taxor i brottmål, differentierad timkostnadsnorm och större möjligheter till målsägandebiträde i överrätt är några av de frågor som nu ska utredas. 

Regeringen beslutade den 11 april att låta en särskild utredare se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder för att skapa en mer ändamålsenlig kostnadskontroll över statens utgifter för rättsliga biträden. Bland regeringens förslag finns utökad användning av taxa och eventuellt en differentierad timkostnadsnorm, där advokater får högre ersättning än jurister som inte är advokater.

Utredaren, hovrättspresidenten Anders Hagsgård, ska också ta ställning till om det behövs skärpta behörighetskrav, eller andra åtgärder, för att stärka förtroendet för offentliga försvarare. Dessutom ska utredaren behandla frågor om enskildas möjligheter att hävda sina rättigheter inför domstol och lämna förslag om hur rätten till målsägandebiträde i överrätt kan stärkas.

Enligt justitieminister Gunnar Strömmer syftar utredningen till att stärka rättssäkerheten och stödet till brottsoffer i domstolarna samt att öka förtroendet för advokatkåren. 

Läs mer om utredningen i ­Fokus på s. 22.