Annonser

Klimaträtt

Bristande klimatpolitik ett brott mot ECHR

Genom sin otillräckliga klimat­politik har staten Schweiz överträtt medborgarnas rätt till privat- och familjeliv. Det fann Europadomstolen i ett historiskt beslut.

Det är föreningen KlimaSeniorinnen Schweiz som har drivit talan inför Europadomstolen. Föreningen består av en grupp äldre schweiziska kvinnor. I sin talan har seniorinnorna fört fram att den schweiziska staten genom sin oförmåga att hejda klimatförändringarna har misslyckats med att skydda deras rätt till liv (artikel 2) och att säkerställa respekt för deras privat- och familjeliv, inklusive deras hem (artikel 8). 

Kränkningen av rättigheterna baseras på att myndigheter och lagstiftare underlåtit att införa lämplig lagstiftning och att vidta lämpliga och tillräckliga åtgärder för att uppnå målen för att bekämpa klimatförändringar, i enlighet med sina internationella åtaganden.

Europadomstolen, som avgjorde målet i stor kammare, fann att konventionen omfattar en rätt till effektivt skydd av statliga myndigheter från de allvarliga negativa effekterna av klimatförändringarna på liv, hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Domstolen ansåg dessutom att Schweiz brutit mot artikel 6, om rätten till rättslig prövning, genom att klagomålen inte prövats på allvar i sak.  

I samband med prövningen tog Europadomstolen också upp två andra klimatmål i stor kammare (alltså med alla domare närvarande). Här blev utfallet ett annat. I målet Carême mot Frankrike avvisades talan, eftersom den klagande flyttat och inte längre bodde i det område av Frankrike som klagomålet handlade om.

I fallet Duarte Agostinho m.fl. mot Portugal och 32 andra stater, som drivits av en grupp ungdomar, handlade det om de nuvarande och framtida allvarliga effekterna av klimatförändringarna, som de klagande ungdomarna hävdar påverkar bland annat deras liv, välbefinnande och mentala hälsa. Här ansåg domstolen att de klagande inte uttömt möjligheten till rättslig prövning i hemlandet i sin talan mot Portugal. 

Vad gäller de övriga staterna som talan riktats mot menade domstolen att Europakonventionens parter, enligt konventionens regler, inte kan hållas ansvariga för händelser utanför det egna territoriet, i detta fall Portugal.

Europadomstolens avgörande i målet Verein KlimaSeniorinnen Schweiz m.fl. mot
Schweiz (ansökan nr 53600/20)

Europadomstolens avgörande i målet Carême mot Frankrike (ansökan nr 7189/21)

Europadomstolens avgörande i målet Duarte Agostinho m.fl. mot Portugal m.fl. (ansökan nr 39371/20)