Annonser

Premiär för Advokatsamfundets frukostseminarier

System med anonyma vittnen blir kontraproduktivt

Trots hård kritik från bland andra Advokatsamfundet planerar regeringen att införa ett system med anonyma vittnen. Vid ett frukostseminarium belystes det aktuella utredningsförslaget och de problem som det skapar. 

Advokatsamfundets serie med frukostseminarier, där samfundets remissyttranden presenteras, inleddes den 18 april. Det första seminariet behandlade förslaget från Utredningen om anonyma vittnen (SOU 2023:67) om att införa anonyma vittnen i brottmål. Advokaterna Bengt Ivarsson, Louise Gunvén och Johan Eriksson föreläste.

Bengt Ivarsson var expert i Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring, som lämnade sitt betänkande (SOU 2021:35) för tre år sedan. Utredningen ansåg att övervägande skäl talade mot införande av anonyma vittnen i Sverige. Bengt Ivarsson beskrev förutsättningarna för att tillåta anonyma vittnen enligt Europakonventionen, Europadomstolens praxis och Europarådets uttalanden. Han gjorde en internationell utblick om hur systemen tillämpas i de nordiska länderna och övriga Europa och konstaterade att anonyma vittnen sällan används där, med undantag för Polen.

Louise Gunvén var expert i den aktuella Utredningen om anonyma vittnen.

– Direktiven säger att utredaren ska föreslå ett system med anonyma vittnen, förklarade Louise Gunvén.

Hon berättade om utredningens arbete och gick noggrant igenom innehållet i betänkandets förslag om när och hur anonyma vittnen ska kunna användas. Louise Gunvén framhöll att Advokatsamfundet hade bidragit till att påverka utredningens förslag för större rättssäkerhet på flera punkter genom att aktivt förespråka den tilltalades rätt till ett effektivt försvar.

Johan Eriksson gav en praktisk utblick, där han berättade om sina erfarenheter av att vara försvarare i mål med anonyma vittnen i Sverige, Spanien och Nederländerna. Hans slutsats var att det från rättssäkerhetssynpunkt är praktiskt taget omöjligt att vara försvarare i sådana mål. Förbudet mot att ställa frågor som kunde avslöja vittnenas identitet innebar att det inte gick att kontrollera tillförlitligheten av vittnenas uppgifter och därmed rättssäkerheten.  

–  I realiteten beskars man i princip alla möjligheter att skaffa sig ett underlag för att argumentera om tillförlitligheten, sa Johan Eriksson. Johan Eriksson var starkt kritisk mot förslaget om anonyma vittnen.

– Den praktiska nyttan av reglerna är nära noll. Då återstår egentligen bara ett signalvärde. Och signalvärdet kommer att bli kontraproduktivt, sa han.

Johan Eriksson beskrev de negativa konsekvenserna. Han menade att allmänheten skulle uppfatta reglerna som att det finns en möjlighet att vara anonym som vittne. Men när de potentiella vittnena ställer anonymitet som villkor för sitt vittnesmål men får veta att det inte är möjligt i det aktuella fallet, kommer de att säga att de inte minns något.

Johan Eriksson framhöll att advokater har ett stort ansvar att säga vad de tycker, skriva artiklar och om möjligt skriva remissyttranden och medverka i utredningar.

– Det handlar om att vi måste kämpa för att bibehålla en god rättssäkerhet i vårt samhälle, sa han.