Annonser

Regeringen utlovar stor satsning på rättsväsendet

Regeringen utlovar nu ”kraftfulla satsningar” på de brottsbekämpande myndigheterna i höstens budgetproposition, med ett tillskott på drygt 2,5 miljarder kronor. Bra, men även de rättsliga biträdena måste få kosta, säger Advokatsamfundets generalsekreterare.

Miljarderna ska bland annat användas för en fortsatt utbyggnad av Polismyndigheten och polisutbildningen. Även Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, domstolarna och Tullverket får tillskott i budgeten, liksom Brottsoffermyndigheten, Kronofogdemyndigheten och Integritetsskyddsmyndigheten.

Regeringen föreslår dessutom ett helt nytt teknikpaket. Medlen ska bland annat användas till att utveckla Polismyndighetens förmåga att läsa av kriminellas krypterade kommunikation och förstärka kapaciteten inom Nationellt forensiskt centrum (NFC). Syftet är att det i dag hårt belastade NFC snabbare än i dag ska kunna hantera digitala bevis och DNA.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander är positiv till budgetsatsningen.

– Tillskott och ekonomiska satsningar på rättsväsendet är nödvändigt och bra. Särskilt tillskjutna medel till NFC är otroligt angeläget eftersom deras långa handläggningstider under många år medfört negativa konsekvenser, inte minst för häktade personer, säger hon, och fortsätter:

– Jag hoppas också att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden tillförs tillräckliga medel för att kunna utöva sin tillsyn. I årsredovisningen 2020 påtalades att myndigheten, i motsats till andra myndigheter, inte tillfördes några nya resurser för att utöva tillsyn över hemlig dataavläsning, ett nytt hemligt tvångsmedel som infördes den 1 april 2020. Det är inte acceptabelt.

Mia Edwall Insulander påpekar att satsningen på rättsväsendet också kommer att innebära ytterligare kostnader för rättsliga biträden.

– Om ekonomiska tillskott innebär ökad lagföring så kommer utgifterna för rättsliga biträden också att öka, vilket de måste få göra, säger hon.