Annonser

Lagrådet sågar tillfälligt ändrad miljöbalk

Lagrådet har granskat regeringens lagförslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken för att möjliggöra regeringsprövning av kalkstenstäkter. Kritiken mot förslaget är mycket hård och förslaget beskrivs som grundlagsstridigt.

Enligt Lagrådet uppfyller inte förslaget regeringsformens krav på beredning av regeringsärenden, vilket redan det gör att förslaget inte kan läggas till grund för lagstiftning. Remisstiden för förslaget var endast några dagar, detta trots att förslaget rör komplicerade frågor både juridiskt och miljömässigt.

Lagrådet anser att regeringens förslag kan ifrågasättas utifrån regeringsformens krav på att föreskrifter ska vara generella och inte får rikta sig mot en enda enskild fysisk eller juridisk person. Lagrådet pekar också på att man måste beakta risken för att lagstiftaren skadar tilltron till det svenska rättssystemet.

Regeringen har valt att trots Lagrådets kritik ändå gå vidare med lagförslaget.