Annonser

Advokatbyrån efter corona

Dags att stanna upp och reflektera över arbetssätt

Det nya hybridarbetet kräver självledarskap – och ett nytt ledarskap. Det förmedlade arbetspsykologen Jens Näsström vid två seminarier i september.

Som Jens Näsström berättade redan i Advokaten nr 6 har det nya arbetssättet som utvecklats under coronapandemin stora fördelar för många. Men alla har inte varit lika lyckliga över att sitta hemma och arbeta. Upplevelsen av hemarbete tycks vara kopplad till bland annat personlighet och levnadsomständigheter.

Jens Näsström varnade vid seminarierna också för att hemarbetet kan leda till ökad utmattning, dålig ergonomi och i förlängningen också att kvinnor missgynnas i karriärutvecklingen. Tidigare forskning uppvisar en större tendens för kvinnor att anamma hemarbete för att lättare kunna få ihop livspusslet, med barn och hushåll. Samtidigt visar forskningen att en del ledare fortfarande ofta premierar fysisk närvaro och täta kontakter med ledningen, alltså så kallad facetime med chefen.

Att kvinnliga juristers och advokaters stressnivåer och emotionella utmattning ökat under pandemin är ett av de forskningsresultat som Jens Näsström funnit mest oroväckande. Det andra resultat som gjort honom bestört är att så många högpresterande juriststudenter mår dåligt av de krav de ställer på sig själva.

Det första seminariet riktade sig till enskilda advokater och jurister vid advokatbyråerna. Förutom forskningsresultatet fick dessa också med sig en hel del konkreta tips för ett fungerande hybridarbete. Många av dem handlade om att dra ner på tillgängligheten, inte minst via mobiltelefonen. Dels för att kunna koncentrera sig på arbetet, dels för att också kunna vara ledig när arbetsdagen är slut.

– Den som är ständigt tillgänglig är aldrig närvarande. Var närvarande i både arbetet och i tiden med nära och kära, summerade Jens Näsström.

Seminarium nummer två riktade sig till advokatbyråernas ledare. Här pekade Jens Näsström på att dagens omställning, från kontorsarbete via hemarbete till det framtida hybridarbetet, ställer mycket stora krav på ledarskap.

– Det är inte rätt tid att sova vid ratten nu, sammanfattade Jens Näsström.

Forskningsprojektet visar nämligen tydligt att hemarbetet kommit för att stanna – åtminstone om medarbetarna vid advokatbyråerna får välja. Mer än 70 procent av de tillfrågade svarade att de fram­över vill fortsätta att arbeta hela eller delar av veckan hemifrån.

Att kunna erbjuda hemarbete några dagar i veckan blir alltså en fördel för den som ska rekrytera jurister och advokater framöver. Samtidigt behöver arbetet och ledarskapet förändras för att fungera effektivt när delar av arbetslaget är hemma medan andra är på kontoret.

– Vi behöver stanna upp och reflektera. Vi har flyttat arbetet men inte anpassat det, konstaterade Jens Näsström, som tryckte på vikten av att hitta bra verktyg för projektledning och delegering.

Jens Näsström passade också på att bjuda in byråledare till ett nytt forskningsprojekt omkring könsskillnader i emotionell utmattning, där kvinnor i dag visar en högre nivå av utmattning än män.

Läs mer om Jens Näsströms resultat i Advokaten nr 6 2021.

Hybridarbete

Med hybridarbete menas att medarbetarna, inom vissa ramar, själva får välja i vilken utsträckning de vill arbeta hemifrån. Utgångspunkten för besluten om hemarbete eller kontorsarbete ska vara såväl medarbetarnas som arbetsgruppens och organisationens behov.

Jens Näsströms tips för ett fungerande hybridarbete/distansarbete

 • Ha separata mobiler för arbete och privatliv. När arbetsdagen är slut: lägg bort arbetsmobilen. På det viset drar du en tydlig gräns mellan arbete och fritid.
 • Använd inte skärmar i sovrummet, så att arbete vid dem blir det sista och det första du gör varje dag.
 • Bestäm hur ofta du ska kolla e-post på fritiden och när du inte ska titta.
 • Skapa en tydlig början och slut för arbetsdagen, till exempel genom att ”gå till och från jobbet” genom en promenad kring kvarteret.
 • Få in fysisk aktivitet i arbetsdagen. Det räcker inte med ergonomisk stol och stora dataskärmar, du behöver också röra på dig.
 • Se till att fritiden skiljer sig ordentligt från arbetet. Fysiska och kreativa aktiviteter som kräver fokus och som du gillar är bättre än Netflix.

Jens Näsströms tips till byråledare

 • Hybridarbetet kräver mer fokus på gemenskap och socialt samspel, annars kan lojaliteten med arbetsplatsen eroderas. Ju mer digital arbetsmiljö, desto mer medmänskliga och engagerade måste vi vara för att upprätthålla organisationens sociala liv.
 • Bestäm en eller ett par dagar i veckan när alla är på plats. Se till att under dessa dagar fokusera på det sociala samspelet och samlas kring till exempel gemensam lunch eller fika. l
 • Hemarbete och hybridarbete kräver ett coachande ledarskap, så att medarbetarna får redskap för självledarskap att använda när de inte är på plats.
 • Tillitsfulla och ärliga diskussioner och ordentliga medarbetarsamtal blir ännu viktigare när medarbetarna bara delvis är på plats på byrån.
 • Tydliggör vilka möten som är fysiska och vilka som genomförs på distans, och välj rätt form för varje möte som genomförs.
 • Hitta och använd bra projektledningsverktyg. E-posten är hopplöst ineffektiv för att leda projekt, allt för mycket tid går åt till att leta och läsa vad som gjorts och ska göras i långa trådar.