Annonser

EU-kommissionen vill bötfälla Polen

Trots löften om att avveckla den kritiserade disciplinnämnden för domare har Polens regering inte agerat. Nu kräver EU-kommissionen böter för oförmågan att säkra domstolarnas oberoende.

Den 7 september vände sig EU-kommissionen till EU-domstolen med en begäran att domstolen ska utdöma dagliga böter för Polen. Orsaken är att Polen hittills vägrat att efterleva EU-domstolens krav på att avskaffa en disciplinnämnd för landets domare.

EU-domstolen uppmanade, i ett interimistiskt beslut, i juli i år Polen att omedelbart stoppa disciplinnämndens verksamhet, då nämnden anses hota domstolarnas oberoende. EU-domstolen hade också andra synpunkter på hur domstolarna i Polen politiserats och fått sitt oberoende beskuret.

Efter beslutet lovade företrädare för regeringspartiet Lag och rättvisa att avveckla nämnden i dess nuvarande form. Enligt EU-kommissionen har det i praktiken inte skett, och EU-kommissionen kräver alltså bötesstraff för Polens brott mot EU-rätten och den rättsstatsprincip som är grundläggande för den.

Förutom böter har EU-kommissionen också hotat Polen med andra åtgärder om landet inte följer EU-domstolens dom. EU:s justitiekommissionär Didier Reynders har uppgett att Polen inte kommer att få några pengar från coronafonden – för landet handlar det om motsvarande 365 miljarder kronor – om man inte först visar att man avser rätta sig efter domstolen.

Den polska regeringen har, enligt TT, svarat att kravet är oproportionerligt i förhållande till situationen och att det inte kan rättfärdigas.