Annonser

Kronvittnen

Utredning föreslår strafflindring för medverkan i att utreda brott

Utredaren vill ge domstolen möjlighet till strafflindring för den som bidrar till att brott blir utredda. Men Advokatsamfundets expert underkänner argumenten för förslaget.

I slutet av maj överlämnade regeringens utredare, justitierådet Stefan Johansson, sina förslag till justitieminister Morgan Johansson. Utredningen har haft uppdraget att överväga och föreslå åtgärder för att stärka rättsprocessen och öka lagföringen. Bland det som enligt direktiven skulle behandlas var ett system med kronvittnen och möjligheten att tillåta anonyma vittnen i rättsprocessen.

Stefan Johansson föreslår att det ska införas en strafflindringsgrund för medverkan till utredning av annans brottslighet, alltså ett system liknande kronvittnen. Utöver det lämnar han också flera lagförslag för ett förbättrat stöd och skydd för vittnen, bland annat om sekretess i domstol, men även om att vittnen ska informeras om rättsprocessen och om möjligheten till stöd. Betänkandet innehåller också förslag på straffskärpningar för bland annat övergrepp i rättssak.

Däremot avvisar utredningen tanken på anonyma vittnen. I sin sammanfattning skriver utredaren: ”Sammantaget anser vi att en reglering om anonyma vittnen i högst begränsad utsträckning skulle bidra till utredningar av eller lagföringar för brott. De skäl som talar mot att införa en reglering som ger möjlighet för vittnen att lämna sina uppgifter anonymt är starkare än de skäl som talar för en sådan reglering.”

Advokatsamfundets expert i utredningen, advokat Bengt Ivarsson, har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Ivarsson kallar förslaget om strafflindring för medverkan i brottsutredningar en ”udda fågel” i den svenska rättsordningen, och anser att de argument som presenteras för den nya strafflindringsgrunden inte håller.

Samma dag som utredningen presenterades medverkade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i Studio Ett i Sveriges Radios P1, där hon kommenterade utredningsförslaget.

Mia Edwall Insulander lyfte fram att ett kronvittnesliknande system kan öka risken för felaktiga utpekanden. Det är dessutom inte alls säkert att de föreslagna reglerna blir effektiva, eftersom det ytterst blir domstolen som beslutar om straffet för den som lämnar uppgifter som bidrar till att brott klaras upp, konstaterade hon. Mia Edwall Insulander tog också upp att det av brottsoffer kan uppfattas som stötande att den som medverkat i ett brott inte fullt ut straffas för detta.

Betänkandet ska nu remissbehandlas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

SOU 2021:35 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring