Annonser

Notiser

Pandemins konsekvenser för advokater undersöks

Under ett och ett halvt år har arbetslivet behövt anpassas på ett helt nytt sätt med hänsyn till rådande re­striktioner och risk för smittspridning. Advokatsamfundet har därför genomfört en undersökning av välbefinnande och prestation hos advokater och biträdande jurister under pandemin, i samarbete med arbetspsykologen Jens Näsström.

Syftet med enkäten är att få en bättre bild av advokaternas och de biträdande juristernas arbetsmiljö och hälsa samt att göra en uppföljning av tidigare undersökningar om arbetssituationen som genomförts 2005 och 2017. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i Advokaten och på Advokatsamfundets webbplats.

Remissvar: Positivt om företagsrekonstruktioner

Advokatsamfundet är i sitt remissvar huvudsakligen positivt till Rekonstruktionsutredningens förslag och delar utredningens förslag att implementera EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv genom en ny lag om företagsrekonstruktion. Advokatsamfundet säger också ja till förslaget att införa en ny lag om offentlig skulduppgörelse liksom att införa nya regler om gäldenärens avtal vid rekonstruktion.

Advokatsamfundets remissvar om Andra chans för krisande företag – En ny lag om företags­rekonstruktion (SOU 2021:12)

Lönegarantin ska granskas

Pandemin har lett till fler konkurser och företagsrekonstruktioner och därmed ökade kostnader för den statliga lönegarantin. Samtidigt förekommer uppgifter om omfattande bedrägerier riktade mot just lönegarantin. Riksrevisionen ska nu därför granska om lönegarantin skyddas mot missbruk på ett effektivt sätt. Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2022.

Advokatsamfundet ger stöd vid hot och våld

Hot och våld förekommer i samhället och riktas då och då även mot advokater och andra personer som arbetar på advokatbyråer. Advokatsamfundet har tagit fram ett stöddokument för utsatta ledamöter. Stöddokumentet finns på Advokatsamfundets webbplats under fliken ”För advokater och biträdande jurister”, ingången ”Advokatverksamheten”.

Advokatsamfundet önskar också få kontakt med advokater som har egna erfarenheter av att hot eller våld riktats mot dem i yrket, och som kan tänka sig att stödja kollegor som drabbas. Kontakta Hannes Grufman på Advokatsamfundets kansli, hannes.grufman@advokatsamfundet.se, om du är intresserad.

Hovrätt frikände i Encrochatmål

Svea hovrätt frikände i maj en person åtalad för grovt vapenbrott. Eskils­tuna tingsrätt hade tidigare dömt den tilltalade för brottet till fängelse i tre år och nio månader. Den huvudsakliga bevisningen i målet bestod av material från kommunikationstjänsten Encrochat.

Hovrätten tillät att materialet åberopades i målet, men bedömde att de oklarheter som finns om åtkomsten till Encrochatmaterialet har påverkat den tilltalades möjligheter att försvara sig mot anklagelsen.

Svea hovrätts dom den 7 maj i mål nr B 3203-21

Registrera dig för e-fakturor

Sveriges advokatsamfund och dess dotterbolag Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag har nu möjlighet att skicka elektroniska fakturor, alternativt PDF-fakturor via e-post. Byråer som önskar att få elektroniska fakturor måste dock lägga in en särskild e-postadress för detta på byråkortet i matrikeln. Enskilda advokater som vill ha sina fakturor elektroniskt behöver lägga in detta i sin internetbank.

Arbetsrättsbyrå får efterträdare

Juristbyrån Rive, med inriktning på arbetsrätt, har uppmärksammats flitigt i medierna under de senaste åren. Byrån, som riktade sig till privatpersoner med arbetsrättsliga problem, höll sig bland annat med eget privatplan och fakturerade klienterna för resor med detta. I början av 2021 kunde tidningen Lag & Avtal rapportera om att Rive toppade Allmänna reklamationsnämndens, ARN:s, så kallade svarta lista. Totalt uppmanade ARN Rive att ersätta 25 personer med sammanlagt 962 829 kronor. Rive valde dock att inte samarbeta med ARN.

I april i år ansökte Rive om konkurs. Men redan i början av maj hade en av de tidigare medarbetarna och delägarna i moderbolaget startat ett nytt företag, Specialistbyrån i arbetsrätt.

Dag Mattsson ska utreda ersättning vid strömning

Dag Mattsson, justitieråd i Högsta domstolen, ska på regeringens uppdrag utreda om möjligheten för upphovsmän och utövande konstnärer att få ersättning kan förbättras när deras verk görs tillgängliga genom strömning. Utredningen ska också överväga om det behövs ytterligare möjligheter till alternativ tvistlösning på upphovsrättsområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 12 maj 2022.

Dir. 2021:31 Ersättning vid tillgängliggöranden på begäran och alternativ tvistlösning på upphovsrättsområdet

SCC lanserar ny expresstvistlösning

Under maj presenterade Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, SCC, sitt nya snabbspår för tvistlösning. SCC Express, som de nya tvistlösningsreglerna kallas, beskrivs som en förtrolig och effektiv process grundad på parternas samtycke.

De som använder sig av de nya expressreglerna kommer att få en bedömning av tvisten inom tre veckor, till ett fast pris av 29 000 euro.

Dödliga skjutningar har ökat i Sverige

Det dödliga våldet med skjutvapen har ökat i Sverige sedan millennieskiftet och ligger nu på en relativt hög nivå. I Sverige dödades 2018 3,75 per miljon invånare med skjutvapen – 1,6 gånger fler än medianvärdet i EU-länderna som var 2,30 dödade per miljon invånare.

Inget annat land i studien uppvisar ökningar jämförbara med den i Sverige. Det visar en rapport från Brå, Brottsförebyggande rådet. Uppgången märks redan från år 2000, men från 2013 har den blivit ännu tydligare i statistiken.

Brå: Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder.

Lagrådet sågar förslag om anhöriginvandring

Lagrådet avstyrker i sitt yttrande socialförsäkringsutskottets förslag till skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring. Lagrådet ifrågasätter bland annat om förslagen är förenliga med Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner, och reagerar dessutom på den ovanligt snabba beredningen av förslagen.

Även Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar förslagen i den promemoria som föregick lagrådsremissen. I remissvaret pekar samfundet bland annat på att förslagen saknar vetenskapligt underlag, samt att det saknas en närmare barn­konsekvensanalys.

Tvistlösningsbyråer går samman

Advokatbyrån Frank med delägarna Linda Landén, Mattias Erdős och Karl Guterstam samt biträdande jurister ansluter till Sandart & Partners den 1 juli 2021. Övergången innebär att Sandart & Partners verksamhet utökas och förstärks inom områdena media, energi och kommersiell tvistlösning.

Genom samgåendet tillförs Sandart & Partners fem nya jurister och byrån kommer därefter att bestå av totalt 32 medarbetare.