Annonser

Disciplinärende

4. Fråga om intressekonflikt m.m. Erinran.

Beslut 2021.

Beslutet i sin helhet.

Bakgrund

Advokat A har varit förordnad som offentligt biträde för X i mål angående LVU under tiden juni 2019 till juni 2020 då förvaltningsrätten har entledigat A från uppdraget på begäran av X.

Anmälan

I anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 16 juni 2020, har X riktat anmärkningar mot A och anfört i huvudsak följande.

A har gjort sig skyldig till sekretessbrott och har betett sig högst olämpligt. Han har ringt henne den 30 augusti 2019 cirka kl. 01.00. Han har då befunnit sig på en fest, varit uppenbart påverkad och pratat om hennes ärenden/mål.

Hon har befunnit sig i en beroendeställning till A beträffande det allra viktigaste i hennes liv – barnen. Hon är orolig för att A:s användande av droger och hans kontakt med missbrukare, varifrån han enligt samtalet har inhämtat information/åsikter om henne, har påverkat utgången i målen han har företrätt henne i.

Av det aktuella telefonsamtalet har framgått att andra, obehöriga, har kunnat höra samtalet. Hon undrar därför vad A har lämnat ut för uppgifter om henne och barnen. A har uppgett att han har pratat med ”missbrukarna” om henne och utifrån det har ifrågasatt om det verkligen har varit lämpligt att hon träffar barnen och att allt han hört från dem har tytt på att det inte vore lämpligt. A har således uttryckt ett ställningstagande som har gått emot hennes sak, baserat på åsikter från missbrukare han har befunnit sig med på en fest.

A har dessutom varit offentligt biträde för barnens pappa. I samtalet har A uttryckt att pappan inte kommer få träffa barnen. Hon har inte känt sig trygg med att A har företrätt henne.

Advokatens yttrande

A har, genom advokat B, i yttrande daterat den 4 augusti 2020 tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.

Det är riktigt att han har ringt upp X vid den angivna tidpunkten. Anledningen till att han har ringt upp henne har varit att han har fått ett sms från X tidigare under kvällen. Han vidgår att det har varit olämpligt att ringa X vid denna tidpunkt. Han vidgår även att han har varit påverkad. Han använder inte droger. Han har inte haft kontakt med missbrukare utöver det som ingår i hans roll som advokat. Det är riktigt att han har befunnit sig på en fest vid det aktuella tillfället. Det har emellertid inte varit en fest där det har funnits missbrukare och det har inte varit möjligt för andra personer att höra samtalet med X. Han har inte vid något tillfälle diskuterat X eller hennes ärende med andra personer.

Sammanfattningsvis innebär detta att det som kan läggas honom till last är att han, efter att han erhållit ett sms från X, har ringt upp henne vid en olämplig tidpunkt och att han vid detta tillfälle har varit påverkad vilket naturligtvis har varit olämpligt. Han har dock tagit kontakt med X dagen efter och bett om ursäkt för att han har ringt vid en olämplig tidpunkt till henne. Därefter har han företrätt X i ytterligare nio månader innan hon ansökt om hans entledigande. Han har inte gjort sig skyldig till något sekretessbrott eller i övrigt brustit i sina förpliktelser mot X.

Det är riktigt att han tidigare har varit offentligt biträde för barnens pappa. Vid detta tillfälle har inte förelegat någon intressekonflikt mellan X och pappan.

Ärendets handläggning

En prövningsavdelning inom Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd beslutade den 7 december 2020 att bordlägga ärendet och förelägga A att närmare redogöra för uppdraget som offentligt biträde för X:s barns pappa med hänsyn till bl.a. omständigheter, sammanhang, typ av mål, partsställning samt även redogöra för de advokatetiska överväganden som gjorts.

Advokatens svar

B, i egenskap av ombud för A, har i yttrande inkommet till Advokatsamfundet den 28 december 2020, anfört följande.

A kontaktades av förvaltningsrätten i september 2018 med förfrågan om han kunde åta sig ett uppdrag som offentligt biträde för Y. A accepterade uppdraget och sedvanliga åtgärder vidtogs såsom besvarande av skrivelser, angivande av inställning m.m. Målet rörde ansökan om vård enligt 1 § och 2 § LVU avseende X:s och Y:s gemensamma barn I och II.

Förvaltningsrätten förordnande jur. kand. Z som offentligt biträde för X i målet. Såväl X som Y medgav bifall till socialnämndens ansökan om vård.

I dom i oktober 2018 biföll förvaltningsrätten socialnämndens ansökan och beslöt att I och II skulle beredas vård med stöd av 1 § och 2 § LVU.

Förvaltningsrättens dom över­klagades av X. Under handläggningen i kammarrätten företräddes Y av A och X företräddes såsom tidigare av jur. kand. Z.

Y medgav bifall till överklagandet. I dom meddelad i feb­ruari 2019 avslog kammarrätten överklagandet.

Någon intressekonflikt mellan X och Y förelåg således vare sig under handläggningen i förvaltningsrätten eller under den fortsatta handläggningen i kammarrätten.

I maj 2019 förordnade förvaltningsrätten Z till offentligt biträde för X rörande LVU avseende hennes dotter, W. I det målet var Y inte part eftersom han inte är vårdnadshavare för W.

X begärde den 13 juni 2019 att få byta offentligt biträde till advokat A. Hennes begäran avslogs av förvaltningsrätten den 17 juni 2019 och detta beslut överklagades till kammarrätten som den

 25 juni 2019 avslog överklagandet.

Advokat A anmälde sig som ombud för X den 13 juni 2019. Förvaltningsrätten förordnade genom ett nytt beslut den 28 juni 2019 A som offentligt biträde för X varvid Z entledigades.

I augusti 2019 överklagade X genom A socialnämndens beslut avseende placering av X:s och Y:s gemensamma barn, II och I.

I skrivelse till förvaltningsrätten begärde A att han skulle förordnas som offentligt biträde för X och Y. Detta mot bakgrund av att han hade kännedom om båda parterna och att det inte funnits några meningsskiljaktigheter eller några skiljaktigheter avseende inställning mellan föräldrarna i tidigare mål.

Den 21 augusti 2019 förordnade förvaltningsrätten A till offentligt biträde för X och Y samt kallade till förhandling i september 2019.

Förvaltningsrätten förordnade den 4 juni 2020 A som offentligt biträde för X i mål avseende beslut rörande LVU-vård för W.

Genom beslut i det målet den 11 juni 2020 entledigades advokat A som offentligt biträde för X och förvaltningsrätten förordnade istället advokat C som offentligt biträde för henne.

Efter att X återkallat överklagandet avskrev förvaltningsrätten målet från vidare handläggning den 8 juni 2020.

I de mål som A företrätt Y och X har det inte vid något tillfälle förelegat någon motsättning mellan parterna. Det har inte heller förekommit att någon av parterna haft olika inställning när det gäller besluten om deras gemensamma barn såsom de redovisats i ovan angivna domar.

Det har inte heller under handläggningen förekommit något som givit anledning för A för att förutse en potentiell intressekonflikt mellan X och Y.

Det har således inte varit något hinder för A att företräda dem gemensamt och inte heller något hinder för honom att företräda X i mål mot socialnämnden avseende hennes dotter, W.

Förvaltningsrätterna förordnar regelmässigt gemensamt offentligt biträde för föräldrar som inte har några motstridiga intressen och där det inte förekommer någon misstanke om brott mot barnen från föräldrarna.

Det förhållandet att X därefter uppgett att hon saknat förtroende för advokat A har inte sin grund i att han tidigare företrätt Y och har inte heller angivits som skäl vid begäran om entledigande av A.

Nämndens bedömning och beslut

Av utredningen framgår att A har företrätt Y i mål rörande ansökan om LVU avseende Y:s och X:s två gemensamma barn. Vidare framgår att A sedan haft uppdrag för X i fråga om LVU avseende ett annat barn.

Mot bakgrund av det uppdrag A har haft för Y, borde han inte ha åtagit sig uppdraget för X i fråga om placering av de gemensamma barnen. Inte heller borde han under de ifrågavarande omständigheterna, ha åtagit sig det gemensamma uppdraget för X och Y avseende de två barnen med hänsyn till att det förelegat en i vart fall beaktansvärd risk för intressekonflikt. Genom att göra det har han brutit mot god advokatsed.

Av utredningen framgår vidare att A har kontaktat X för att diskutera hennes ärenden under påverkan av alkohol och vid en tidpunkt på dygnet som inte varit befogad eller lämplig. Härigenom har han också handlat i strid med god advokatsed.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Mot A:s bestridande och lämnade redogörelse visar inte utredningen att han i övrigt har brutit mot god advokatsed.