Annonser

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2021/0177 Delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

R-2021/0188 Delbetänkandet Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1)

R-2021/0195 Delbetänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

R-2021/0196 Departementspromemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter (Ds 2020:30)

R-2021/0197 Delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79)

R-2021/0220 Betänkandet Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73)

R-2021/0430 Departementspromemorian Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6)

R-2021/0496 Riksarkivets förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska material och metoder

R-2021/0590 Departementspromemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem (Ds 2021:9)

R-2021/0716 Promemorian Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

R-2021/0839 Promemorian Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

R-2021/0874 Förslag till nya avgifter hos Finansinspektionen

R-2021/0979 Promemorian Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.