Annonser

Fullmäktige

Styrelseval och stadgeändring på regnigt Stockholmsmöte

För första gången sedan 2019 kunde Advokatsamfundets fullmäktigemöte i år hållas med alla ledamöter på plats i Stockholm.

Fullmäktigemötet hölls den 2 juni i Centralposthuset i Stockholm och inleddes med utdelning av Advokatsamfundets journalistpris. I år gick priset till Jens Littorin, som i både artiklar och böcker skildrat och avslöjat matchfixning inom idrotten, och hur fusket är kopplat till annan grov brottslighet.

– I dag förnekar ingen att det finns matchfixning i Sverige, och jag hoppas att jag har bidragit till det, sa Jens Littorin, som också pekade på att det straffrättsliga systemet nu börjat få redskap för att hantera matchfixning.

– Ur ett idrottsligt perspektiv är det viktigt att stoppa matchfixningen. Vi åskådare måste kunna tro på det vi ser, sa Jens Littorin.

Efter prisutdelningen presenterade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och ordförande Eva-Maj Mühlenbock gemensamt verksamheten under föregående år.

Mia Edwall Insulander inledde dock med att berätta om Advokatsamfundets initiativ med anledning av Rysslands inva­sion av Ukraina.

– Jag är stolt över hur advokater har hjälpt till och använt sin kunskap i dessa mörka tider, sa hon.

Mia Edwall Insulander uppehöll sig därefter vid de advokat­etiska frågorna och samfundets särskilda satsning på dessa. Hon berättade också om arbetet för att nå ut i samhällsdebatten, där den nya Advokatsamfundspodden är ett viktigt inslag.

Ordförande Eva-Maj Mühlenbock tog upp en del av de utmaningar som advokatkåren står inför, och då särskilt frågan om förtroendet för advokatkåren. Eva-Maj Mühlenbock uppmanade advokaterna att nu se framåt och att ta ansvar för att upprätthålla kårens förtroende.

– Varje dag i varje ärende är vi alla representanter för advokatkåren. Det är där vi bygger förtroendet, sa hon, och konstaterade att förtroendet bygger på advokatetiken.

Både Mia Edwall Insulander och Eva-Maj Mühlenbock tog också upp det nya mentorsprogrammet MOA (läs mer på s. 14), där unga advokater under ett år ska få utbildning och möjlighet till samtal med varandra och med erfarna mentorer.

Som en sista punkt på dagordningen beslutade fullmäktige om stadgeändringar, i form av inrättande av en straffavgiftsnämnd som ska pröva överklaganden av beslut om straffavgift. Nämnden ingår i det arbetsgruppsförslag om en höjning av den högsta straffavgiften till 250 000 kronor som diskuterats vid samtliga avdelningars årsmöten.

I och med fullmäktigebeslutet kan nu Advokatsamfundet hemställa hos Justitiedepartementet om ändringar i rättegångsbalken och hos regeringen om att den ska fastställa stadgarna.

Nya i styrelse och disciplinnämnd

Fyra nya ledamöter valdes in i styrelsen vid fullmäktige: Erica Wiking Häger, Stockholmsavdelningen, Magnus Bernro, Södra avdelningen, och Marcus Larsson, Södra avdelningen, alla för perioden 1 juli 2022 – 30 juni 2024, samt Jerker Kjellander, Södra avdelningen, för tiden 1 juli 2022 – 30 juni 2023. I disciplinnämnden avgick vice ordförande Leif Ljungholm. Han ersattes av Magnus Wallander som vice ordförande för tiden 1 juli 2022 – 30 juni 2026. Till nya ledamöter av disciplinnämnden valdes Sten Bauer och Lars Kruse för tiden 1 juli 2022 – 30 juni 2026.