Annonser

Utredare föreslår straff för näthat

En rad lagförslag där integriteten skyddas samtidigt som yttrandefriheten värnas föreslås i ett betänkande.

– Det finns ett stort behov av att modernisera och skärpa lagstiftningen på det här området, sa justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på den presskonferens då betänkandet presenterades.

Johansson betonade att den nya tekniken inneburit en fantastisk utveckling på många områden men med den nya tekniken så kan förtal och ryktesspridning få mycket större konsekvenser än vad som var fallet före internets tid. Dessutom kan dagens teknik användas för att systematiskt kränka och bryta ner enskilda personer.

– Det straffskydd som finns i dag behöver moderniseras. Bestämmelserna i brottsbalken kom till på 1960-talet före du-reformen och när vi hade fasta telefoner. Samtidigt kan inte allt som är kränkande och obehagligt straffas. Man måste hitta en gräns, sa utredaren Gudrun Antemar.

I betänkandet lämnas en rad lagförslag där yttrandefriheten värnas samtidigt som integriteten skyddas.

Ett särskilt brott, olaga integritetsintrång, som kriminaliserar spridningen av integritetskänsliga bilder föreslås. Det kan gälla spridningen av hämndporr, nakenbilder, obduktionsbilder och andra kränkningar. Olaga hot ska kunna gälla även hot mot någons integritet, till exempel att hota med att sprida sexfilmer och nakenbilder. Bestämmelsen om ofredande ska tydligare än i dag gälla ofredanden via internet. Vissa enstaka hatiska och mycket kränkande yttranden som ligger nära hot ska kunna straffas som ofredande. Förtalsbrottet förtydligas så att skyddet stärks mot att utpekas som brottsling och mot andra nedsättande uppgifter som skadar anseendet. Bedömningen av när ett förtalsbrott ska anses som grovt ska göras mer nyanserat genom att det ska beaktas vilka uppgifter som kan spridas via internet. Förolämpningsbrottet ska skydda människors självkänsla och värdighet. Straffansvaret för den som tillhandahåller en tjänst för att skicka in och ta del av andras bilder och meddelanden, exempelvis vissa sociala medier, utvidgas så att också meddelanden som uppenbart innebär olaga hot eller olaga integritetsintrång ska tas bort eller hindras från att spridas vidare.

Det är nödvändigt med utvidgat straffansvar för näthat, anser Anne Ramberg, som var expert i utredningen.

– Utredningen har enligt min mening föreslagit nödvändiga, ändamålsenliga och väl balanserade förändringar för att tillgodose det uppenbara behov som föreligger när det gäller att skydda integriteten utanför det grundlagsskyddade området. Det är i huvudsak där behovet är som störst. I gränsdragningen mellan skyddet för yttrandefriheten och skyddet för integriteten och privatlivet ska man komma ihåg att integriteten är en nödvändig förutsättning för att kunna utöva sina grundlagsskyddade rättigheter som yttrandefrihet. Därför är det nödvändigt och ett samhällsintresse att värnet om integriteten stärks. Vidare har Sverige en skyldighet enligt artikel 8 i Europakonventionen att ge enskilda ett verkningsfullt skydd för privatlivet. Det gör vi enligt min mening inte i dag, säger Anne Ramberg.