Annonser

Starkt stöd för ny polisorganisation

Polisorganisationskommitténs förslag om en sammanhållen polismyndighet får starkt stöd bland rättsväsendets aktörer. Det visar remissvaren.

Polisorganisationskommittén föreslog i sitt betänkande, som överlämnades i mars, att dagens 21 polismyndigheter, plus Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, ska ombildas till en myndighet.

Remissvaren, som strömmat in under sommaren, visar på ett starkt stöd för förslaget om en myndighet.

Dagens polisorganisation med 21 myndigheter, Rikspolisstyrelsen och SKL garanterar varken rättssäkerhet och kontroll eller effektivitet, konstaterar till exempel Advokatsamfundet i sitt remissvar. Trots att det finns risker med en nationell polismyndighet tillstyrker samfundet därför förslaget om en sammanhållen myndighet.

Däremot anser Advokatsamfundet att SKL inte bör utgöra en del av den nya polismyndigheten, utan bilda en egen myndighet. Samfundet är också kritiskt mot förslaget att den demokratiska insynen i polisens arbete enbart ska skötas av politiker.

Även Domstolsverket, Riksrevisionen och Åklagarmyndigheten är positiva till en omorganisation, liksom Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen anser dock, liksom Advokatsamfundet, att det är viktigt att tydliggöra att chefer inom Polismyndigheten anställs av rikspolischefen, för att skapa en tydlig ansvarskedja.

Brottsförebyggande rådet, Brå, tillstyrker också förslaget, men anser att större hänsyn måste tas till att mycket av polisarbetet "i praktiken handlar om lokalt arbete mot lokala problem".