Annonser

Inga skäl för förlängda datalagringstider

Polisen vill spara trafikdata längre än dagens sex månader. Men Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, anser att förlängda lagringstider för trafikdata vore en farlig väg att gå. 

Rikskriminalpolisen har uttalat att den tid som tele- och internetoperatörer ska spara trafikdata – sex månader – är för kort. Men Anne Ramberg menar att sex månader är en rimlig tid, och att förlängda lagringstider kan leda till fler integritetsintrång. Det sade hon i en Ekointervju den 7 augusti.

Enligt Advokatsamfundets uppfattning har det inte kommit fram några skäl för att förlänga lagringstiden eller att utvidga möjligheterna att lagra trafikdata.

Sedan riksdagen ändrade lagen om elektronisk kommunikation och rättegångsbalken för att genomföra EU:s datalagringsdirektiv i Sverige med verkan från den 1 maj i år, måste tele- och internetoperatörer lagra uppgifter om abonnenternas tele- och datatrafik i sex månader. Därefter måste de radera uppgifterna, om inte en brottsutredande myndighet har begärt att uppgifterna ska lämnas ut. Datalagringsdirektivet kräver att medlemsländerna inför regler som ålägger operatörerna att lagra trafikdata i minst sex månader, men högst två år. 

EU-kommissionens utvärdering av datalagringsdirektivet, KOM(2011) 225 slutlig