Annonser

Månadens advokat Bo Ahlenius

De unga advokaterna håller en hög etisk nivå

Bo Ahlenius, Trägårdh Advokatbyrå i Lund, arbetar just nu ofta från hemmet på Ven. Bo Ahlenius ingick i Advokatsamfundets styrelse i tio år, varav fyra år som vice ordförande, och i disciplinnämnden i åtta år. Han har undervisat i advokatetik sedan slutet av 1990-talet. I samfundets utbildningsnämnd var han med och planerade införandet av advokatexamen med kurser och examination, och han är både examinator och ansvarig för kursernas etikdel.

Hur fungerar advokatexamen och kurserna via videokonferens, mer än ett år in i coronapan­demin?

– Jag tycker att det har överträffat de förväntningar vi hade från början. Utbildningsavdelningen gör ett fantastiskt arbete. Under de här förutsättningarna är det mycket tillfredsställande att vi kan genomföra allt, men vi längtar efter att få återgå till det fysiska rummet. Vi lärare känner att vi når ut på ett kraftfullare, bättre och effektivare sätt med vårt budskap när vi träffas rent fysiskt – vi får en helt annan kontakt med eleverna. Och vi vet att många, inte minst på mindre orter, tycker att det är en del av kursen att få träffa kamrater från andra miljöer, från andra typer av byråer.

Tycker du att advokatetiken står sig i en föränderlig tid?

– ”Mjuka värden” – allt ifrån mänskliga rättigheter och miljöfrågor till bolagens samhällsansvar – intresserar unga människor i dag på ett helt annat sätt än när jag var ny i yrket. Det är en tacksam utgångspunkt för oss etiklärare, för våra elever tycker att det är viktigt med advokatetik. Det blir uppenbart för dem att god advokatsed är en värdegrund – kärnvärden med lojaliteten i centrum. God advokatsed är inte det skrivna ordet i de vägledande reglerna, utan är mycket större än så. De vägledande reglerna är värdegrunden applicerad på olika typsituationer som advokater råkar ut för i vardagen – som en hjälp, en lathund.

– Verkligheten förändras, men värderingar består. Det handlar om att hela tiden tydliggöra hur vår värdegrund ska appliceras på nya företeelser i omvärlden. Disciplinnämndens viktigaste uppgift är inte att vara ett repressivt organ, utan att tala om vad som är godtagbart eller i strid med god advokatsed. Disciplinnämnden behöver inte hänga upp det på någon speciell skrivning i de vägledande reglerna. Nämnden skapar tillämpningen av god advokatsed i den föränderliga världen och ser till att den hela tiden är applicerbar på den värld vi lever i. Jag tycker att det är ett suveränt system, som gör att god advokatsed är dynamisk och hela tiden hänger med.

Uppfattar du att den etiska standarden i advokatkåren har förändrats?

– Ärligt talat: Det är en enorm skillnad mellan den äldre delen av kåren och den yngre. De äldre har livserfarenhet och klokskap som gör att de ändå kan hantera etiken på ett bra sätt. Men de unga håller en väldigt hög nivå och vet nog mer exakt vad god advokatsed innehåller. Jag är inte alls rädd för att det skulle vara något generellt problem att etiken försummas.

– Generellt sett är den etiska nivån mycket hög inom vår kår. Jag tror knappast det finns någon annan yrkeskår som kan jämföra sig med advokaterna. Vi ser det på anmälningsfrekvensen: Vi är 6 000 advokater, men det är ungefär samma antal disciplinanmälningar i dag som när vi var 2 000 advokater. Vi vill gärna tro att det sammanhänger med den omfattande utbildningen som de blivande advokaterna genomgår nu. Många gånger har jag hört att disciplinnämnden och kansliet ser att de unga på ett helt annat sätt än förr har förstått innebörden av god advokatsed. Det är inte vanligt med unga advokater som av okunnighet gör sig skyldiga till övertramp.