Annonser

Ny penningtvättslag ställer nya krav på advokater

Den 15 mars i år skärps kraven på bland andra advokater när det gäller att rapportera misstänkt penningtvätt. I februari antog riksdagen en ny penningtvättslag, trots hård kritik från bland andra Advokatsamfundet.

Med knapp majoritet antog riksdagen regeringens förslag till ny lagstiftning mot penningtvätt. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade nej till förslaget, bland annat med hänvisning till Advokatsamfundets kritik.

Genom den nya lagen implementerar Sverige EU:s tredje penningtvättsdirektiv. För advokaters del innebär den nya lagstiftningen flera förändringar. Bland annat införs ett absolut förbud för en advokat att meddela klienten att granskning eller rapportering skett. Enligt de advokatetiska reglerna är advokaten dock fortfarande skyldig att genast avträda från uppdraget när rapportering skett. Advokaten får då inte ange skälen för frånträdandet.

Dessutom införs det flexiblare men också i vissa fall hårdare krav på klientkännedom utifrån ett riskbaserat synsätt (”känn din kund”), bland annat i fråga om verkliga förmånstagare och utökade krav på dokumentation. Det införs krav på löpande övervakning av klientförbindelser efter att en riskbedömning gjorts.

Med den nya lagen införs också skärpta krav på efterlevnaden av penningtvättslagstiftningen. De enskilda advokatbyråerna och advokaterna ansvarar för att ha väl fungerande och effektiva rutiner för identifiering, granskning och rapportering i penningtvättshänseende. Advokatsamfundet ska även utöva den operativa tillsynen över att advokater följer lagen.

Enligt lagen ska också bland andra advokater, på begäran av Finanspolisen och utan föregående rapportering, utan dröjsmål lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

I ett brev till riksdagens justitieutskott i december uppmärksammade Advokatsamfundet utskottets ledamöter på att den utökade rapporteringsskyldigheten dels inte varit föremål för en ordentlig beredning, dels att den skulle innebära en stor utvidgning genom att Finanspolisen ges rätt att begära att advokater bryter sin tystnadsplikt trots att det inte föregåtts av rapportering. Samfundet uppmanade därför justitieutskottet att ändra lagen på denna punkt.

Advokatsamfundet framförde också sin kritik mot den utvidgade rapporteringsskyldigheten i ett brev till finansmarknadsminister Mats Odell.

Advokatsamfundet och Rådet för advokatsamfunden i EU har under hela arbetet med penningtvättslagstiftningen varit kritiska till att advokater omfattas av direktivet, då det strider mot advokatyrkets kärnvärden, som oberoende, lojalitet och tystnadsplikt. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Rambergs kritik riktas både mot lagens innehåll och hur den drivits igenom.

– Det fanns stora problem redan med det ursprungliga lagförslaget, som lades fram i utredningsbetänkandet. Regeringen har därefter gjort stora och ingripande förändringar som inte varit föremål för remissbehandling, säger hon.

Sveriges implementering av direktivet går med den nya lagen längre än vad EU kräver och längre än grannländernas lagstiftning, anser Anne Ramberg. Dessutom strider lagen mot grundläggande rättsliga principer.

– Att Finanspolisen utan föregående rapportering ska ges möjlighet att avkräva advokaten uppgifter om klienter strider mot rättegångsbalkens regler om advokaters tystnadsplikt, säger Anne Ramberg.

Den nya penningtvättslagen, som ersätter den gamla, träder i kraft den 15 mars 2009.

Ulrika Brandberg

Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU13

Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Prop. 2008/09:70