Annonser

Notiser Sverige

Föräldralediga kan bli advokater
Föräldraledighet utgör inte längre något hinder för att få en ansökan om inträde i Advokatsamfundet prövad. Stadgarna anger att man vid tiden för ansökningens prövning ska tillhandagå allmänheten i rättsliga angelägenheter som anställd hos advokat eller för egen räkning. Föräldraledighet anses alltså inte vara detsamma som att inte tillhandagå allmänheten. Det innebär att man kan beviljas inträde i Advokatsamfundet även under föräldraledigheten. Fortfarande gäller dock att frånvaro på grund av sjukdom eller föräldraledighet inte får inräknas i tidkravet om den varat sammanlagt en månad eller mer.

Säkerhetskopia inte längre allmän handling
Data som kopieras och sparas i syfte att kunna återskapa information som annars gått förlorad ska inte anses vara allmänna handlingar. Det anser den parlamentariskt sammansatta E-offentlighetskommittén i ett delbetänkande. Det saknas, enligt kommittén, behov av offentlighetsinsyn i säkerhetskopierad information, och denna kan därmed undantas från offentlighetsprincipen. Ett införande av denna undantagsregel för säkerhetskopior kan träda i kraft tidigast den 1 januari 2011, då det innebär en grundlagsändring.
Säkerhetskopiors rättsliga status (SOU 2009:5)

Riksrevisionen granskar sammanslagningar
Riksrevisionen har inlett en granskning av enmyndighetsreformen vid Försäkringskassan, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. Reformen har inneburit att flera regionala myndigheter de senare åren har slagits samman till en nationell myndighet. Granskningen syftar bland annat till att utreda om reformerna lett till ökad enhetlighet i Försäkringskassans, Skatteverkets och Åklagarmyndighetens myndighetsutövning. Granskningen ska vara avslutad den 30 september.

Tredjemansrevisioner ifrågasatta i riksdagen
Regeringen planerar ännu inte någon förändring av reglerna om tredjemansrevision, utan avvaktar Skatteförfarandeutredningens betänkande. Det uppgav finansminister Anders Borg, i sitt svar på en fråga från riksdagsledamoten Annie Johansson (C). Johansson anser att reglerna om Skatteverkets rätt att genomföra tredjemansrevisioner hotar enskildas integritet, och frågade därför ministern om det finns planer på ändring av reglerna.

FRA-lagen utreds av parlamentariker
Regeringen planerar, enligt uppgifter till tidningen Riksdag & Departement, en parlamentarisk utredning av FRA-lagen. Utredningen ska utvärdera lagen, och ta ställning till om det behövs ytterligare förändringar för att stärka integritetsskyddet. Utvärderingen ska redovisas i december 2010.

377miljoner kronor...
...kommer Åklagarmyndigheten att behöva i anslagsförstärkning för åren 2010–2012, för att möta ökningen av antal ärenden. Det visar myndighetens ekonomiska prognos för de kommande åren. Åklagarna räknar med att antalet ärenden ökar med cirka 15 procent till följd av ett större antal poliser, men att man också måste nyrekrytera personal sedan besparingsåret 2008. I prognosen ingår också medel för att förstärka handläggningen av ungdomsbrott, mäns våld mot kvinnor och en fortsatt satsning mot den grova organiserade brottsligheten.

Götblad ska utreda kriminella grupperingar
Carin Götblad har fått regeringens uppdrag att som särskild utredare föreslå åtgärder för att underlätta för personer som vill lämna kriminella grupperingar samt åtgärder för att förhindra nyrekrytering till kriminella grupperingar.

Lagrådsremiss om grooming
Regeringen överlämnade i slutet av januari ett förslag till Lagrådet om att kriminalisera kontakt med barn i sexuellt syfte, så kallad grooming. Enligt förslaget ska det nya brottet omfatta den som tar kontakt och vidtar någon åtgärd för att få till ett möte med ett barn under 15 år, i syfte att begå vissa sexualbrott. Denna kontakt kan till exempel ske på internet. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst ett år.
Advokatsamfundet var i sitt remissvar till utredningen bakom lagrådsremissen kritiskt till förslaget. Samfundet ansåg att det skulle innebära en kriminalisering av ett agerande som inte i sig nödvändigtvis kommer att leda till ett brott, något som enligt Advokatsamfundet inte är förenligt med vår rättstradition.

Rekrytering av chefer ska sekretessbeläggas
Ansökningar till tjänst som myndighetschef ska som huvudregel vara sekretessbelagda. Det föreslår regeringens utredare, kammarrättspresident Thomas Rolén i sitt utredningsbetänkande Sekretess vid rekrytering av myndighetschefer, som överlämnades i februari.
Thomas Rolén fick uppdraget att pröva frågan om behov av sekretess i maj 2008, efter att regeringen infört försök med annonsering efter myndighetschefer.

Förslag för bättre konkurrens
I en rapport från Konkurrensverket föreslås hur man ska stärka konkurrensen i anslutning till offentlig upphandling och offentlig näringsverksamhet. Konkurrensverket föreslår enklare regler för offentliga upphandlingar som inte regleras på EU-nivå, sanktioner mot upphandlare som inte följer reglerna för offentlig upphandling, färre domstolar för överprövning av offentlig upphandling och att myndigheter inte ska få bedriva näringsverksamhet som konkurrerar med privata företag. Rapporten finns på Konkurrensverkets hemsida.