Annonser

Nya rapporter

Med sikte på en snabbare asylprocess, Rapport från Migrationsverket
Migrationsverket har genomfört en översyn av verkets asylprocess som resulterat i ett förslag på ett nytt effektivare arbetssätt. Den nya arbetsmodellen syftar till att korta väntetiderna för den asylsökande samtidigt som kvaliteten i besluten ökar. Målet är att flertalet asylsökande ska få besked från Migrationsverket inom tre månader. Översynen av asylprocessen är dokumenterad i en rapport som finns att läsa på Migrationsverkets webbplats.

Brottsförebyggande rådet, Brå 2008:25: Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer
Omkring 30 procent av det anmälda våldet mot kvinnor i nära relationer klarades upp år 2006. Enligt rapporten borde andelen personuppklarade ärenden kunna öka genom förbättrat utredningsarbete från polisen – exempelvis om fler skador dokumenteras och fler vittnen förhörs. Studien grundar sig på förundersökningsmaterial från cirka 600 ärenden rörande våld mot kvinnor i nära relationer under år 2006.

BRÅ 2008:24 Sexuell människohandel 
En kartläggning av hur den sexuella människohandeln med kvinnor är organiserad i Sverige, Finland och Estland. Brå har kartlagt hela traffickingkedjan, från sexsäljare och sexköpare till kriminella grupper som organiserar och andra aktörer och även formulerat förslag på brottsbekämpande åtgärder som täcker hela verksamheten. Rapporterna går att läsa på BRÅs webbplats.

Integritetsåret 2008, Rapport från Datainspektionen
Datainspektionen har gjort en sammanställning över det dryga 20-talet viktigaste lagförslagen från 2008 som på olika sätt påverkar den personliga integriteten. Rapporten tar upp uppmärksammade lagförslag som FRA, IPRED och trafikdatalagring men också ämnen som inte uppmärksammats i samma utsträckning. Rapporten ger också exempel på några av de nya tekniker, som kommit att påverka den personliga integriteten. Finns att läsa eller kostnadsfritt beställa på Datainspektionens webbplats.

Avhandling

Andreas Moberg: Villkorsklausuler: om avtalsklausuler som utrikespolitiskt instrument, Avhandling från Göteborgs universitet.
Avhandlingen undersöker hur EG använt sig av villkorsklausuler i internationella avtal med länder utanför EU. Villkorsklausuler ger de avtalande parterna en möjlighet att häva avtalet om motparten bryter mot mänskliga rättigheter, demokratiska principer eller principen om rättsstaten. Studien analyserar alla de fall då EG åberopat avtalsklausuler gentemot tredje land mellan 1995 och 2006.