Annonser

Disciplinbeslut

Uteslöts efter läckta uppgifter

Två advokater uteslöts ur Advokatsamfundet vid disciplinnämndens junimöte. Brottmålsadvokaterna kallade ”Kungen” och ”Prinsen” befanns ha brutit mot god advokatsed genom att, trots yppandeförbud och restriktioner, läcka uppgifter från klienter.

Fallet med de båda advokaterna, som anmälts av flera åklagare, var närmast en följetong i medierna under våren, med många mer och mindre seriösa krav på hårdare tag mot ”gangsteradvokaterna”.

I sitt enhälliga beslut som kom den 30 juni meddelade disciplinnämnden att båda advokaterna uteslutits ur Advokatsamfundet. Nämnden höll muntlig förhandling i ärendena. Endast en av de båda advokaterna valde dock att medverka vid förhandlingen.

Sammanfattningsvis fann nämnden att den ena advokaten allvarligt har åsidosatt god advokatsed i två fall som innefattat att information som omfattats av yppandeförbud och restriktioner har förmedlats till utomstående. Omständigheterna för var och en av överträdelserna har varit synnerligen försvårande. Härutöver har nämnden funnit att advokaten åsidosatt god advokatsed genom att åta sig uppdrag för vilka han saknat tillräcklig erfarenhet, och genom sättet han utfört uppdragen.

Den andra advokaten har också, under synnerligen försvårande omständigheter, allvarligt brutit mot god advokatsed genom att ha förmedlat information som omfattats av restriktioner. Advokaten har vidare bedömts allvarligt ha åsidosatt god advokatsed genom att inte ha medverkat vid nämndens sammanträde. Omständigheterna i fråga om underlåtenheten att medverka har också varit synnerligen försvårande.

Advokaten har härutöver slutligen brutit mot god advokatsed genom att på sitt klientmedelskonto deponera en likvid hänförlig till en lägenhetsförsäljning, utan att först ha säkerställt att klientens hustrus rätt inte äventyrades.

Om fallen

I februari i år mottog Advokatsamfundet en uppmärksammad disciplinanmälan från Åklagarmyndigheten. Anmälan riktade sig mot två advokater och handlade bland annat om att dessa skulle ha läckt uppgifter som omfattats av restriktioner, till utomstående. Påståendena i anmälan baserade sig huvudsakligen på vad som förekommit i så kallade encrochattar, inhämtade från Frankrike. I chattarna förekom kommunikation med ett användarkonto som de två advokaterna påstods ha delat på. Advokaterna skulle i kommunikationen ha kallat sig för ”Kungen” respektive ”Prinsen”.

Vid genomgång av chattarna hade det framkommit uppgifter som enligt anmälarna gav anledning att misstänka att de båda advokaterna hade vidarebefordrat information som de erhållit under tystnadsplikt, till utomstående. Det hade också framkommit uppgifter som gav anledning att misstänka att den ena advokaten vidarebefordrat information som han erhållit vid polisförhör under yppandeförbud. I anmälan framställdes också ytterligare anmärkningar mot advokaterna.