Annonser

ARN inte behörig att pröva tvister om advokatverksamhet

Ett dödsbo hade klagomål på arbete som hade utförts av bo­utredningsmannen, som var biträdande jurist på en advokatbyrå. Men en lucka i regelverket gör att varken Konsumenttvistnämnden eller Allmänna reklamationsnämnden kan pröva tvisten.

Boutredningsmannens advokatbyrå hänvisade dödsboet till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Men konsumenttvistnämnden tar inte upp klagomål från juridiska personer, som dödsbon.

Dödsboet lämnade då in en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Men ARN avvisade anmälan på grunden att ARN inte är behörig att pröva tvisten. ARN hänvisade i stället till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Enligt reglerna i Advokatsamfundets stadgar, som styr konsumenttvistnämndens verksamhet, omfattas dock inte dödsbon av definitionen av konsument.

En av dödsbodelägarna anmälde ARN till Justitieombudsmannen (JO). I sitt beslut uttalar chefsjustitieombudsmannen att det inte finns någon regel som uttryckligen undantar tvister om advokatverksamhet från ARN:s verksamhetsområde. Men sådana bestämmelser har funnits i tidigare instruktioner för ARN:s verksamhet. Enligt chefs-JO är det tydligt att lagstiftarens avsikt har varit att undanta tvister som rör advokatverksamhet från ARN:s behörighetsområde. Chefs-JO menar att situationen som har uppkommit verkar bero på omständigheter som lagstiftaren inte har förutsett.

Med hänvisning till den oklarhet som finns i lagstiftningen enligt chefs-JO lämnar JO en kopia av beslutet till regeringen för kännedom.

JO:s beslut den 22 juni 2021 (dnr 9136-2019)