Annonser

JK efter HD-beslutet

”Systemet fungerar”

Under sommaren uteslöts en advokat ur Advokatsamfundet av Högsta domstolen. JK är nöjd med resultatet. Däremot anser hon inte att det finns någon anledning att ifrågasätta det disciplinära systemet.

Justitiekanslern, JK, var den som begärde att HD skulle pröva disciplinnämndens beslut.

– Jag ansåg att det var av stor principiell betydelse att få HD:s syn på hur allvarligt man ska se på  att en advokat förmedlar information i strid med restriktioner, säger JK Mari Heidenborg.

Ur ett rättsligt perspektiv är det viktigt att advokater inte missbrukar enrumsprivilegiet, som ju ytterst finns till för klienternas rättssäkerhet, fastslår Mari Heidenborg.

– Framför allt är jag nöjd med att HD var så tydlig i sina uttalanden. Det är av stor betydelse att advokater får veta vad som gäller och var gränsen går, säger Mari Heidenborg.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander konstaterar att HD:s beslut är vägledande för advokater och för disciplinnämnden. Även Mia Edwall Insulander anser att beslutet klargör vad som gäller.

– Vad HD slår fast är att det egentligen saknar betydelse om restriktionsbrottet skett i syfte att påverka brottsutredningen eller inte, det kan ändå vara uteslutningsgrundande, säger hon och fortsätter:

– För advokaterna är det förhoppningsvis en påminnelse om att de måste göra mycket noggranna överväganden när det gäller förmedlande av information om det finns restriktioner.

HD:s uteslutning av den västsvenska advokaten fick röster att höjas för att tillsynen över advokaterna borde läggas på ett utomstående organ. Mari Heidenborg håller inte alls med.

– Det är uppenbart av rättsstatliga skäl att tillsynen ska skötas av advokaterna själv. Det görs dessutom på ett utmärkt sätt, säger hon.

Som justitiekansler ser Mari Heidenborg samtliga beslut från disciplinnämnden och även från de prövningsavdelningar inom nämnden som utgör en slags första instans. Och hon konstaterar att det är mycket sällan hon ser behov av att besluten prövas vidare.

Mia Edwall Insulander delar JK:s syn. Hon konstaterar också att HD i de flesta av de ärenden som överklagas delar disciplinnämndens bedömning.

– Det vore lika märkligt att dra slutsatsen av detta ärende att vår tillsyn inte fungerar, som att anse att våra tingsrätter inte fungerar när hovrätten gör en annan bedömning.

Även Mia Edwall Insulander anser att HD:s beslut visar att tillsynssystemet fungerar och är rättssäkert. Besluten är överklagbara, det finns en offentlig insyn och granskning av dem och olika instanser kan komma fram till olika slutsatser, påpekar hon.