Annonser

HD-beslut

Rätt att ersätta resa till häktningsförhandling på ort där försvararen hade filial

En offentlig försvarare hade rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg vid sin resa från sitt huvudkontor i Umeå till en häktningsförhandling i Skellefteå tingsrätt, även om hon hade ett lokalkontor i Skellefteå. Det är innebörden av ett beslut i Högsta domstolen.

Advokaten har huvudkontor i Umeå och lokalkontor i Skellefteå. Efter att hon har gjort en intresseanmälan har Skellefteå tingsrätt tagit upp henne på tingsrättens förordnandelista för offentliga försvarare. Tingsrätten förordnade henne som offentlig försvarare åt en misstänkt i ett brottmål, på begäran av den misstänkte. Vid häktningsförhandlingen i Skellefteå häktades den misstänkte och placerades på häktet i Umeå.

Advokaten begärde ersättning för 4 timmars tidsspillan och utlägg som avsåg resa mellan hennes huvudkontor i Umeå och Skellefteå tingsrätt i samband med häktningsförhandlingen. Tingsrätten minskade ersättningen för tidsspillan till ett belopp som motsvarade restiden mellan lokalkontoret och tingsrätten, totalt 30 minuter. Hovrätten för Övre Norrland gjorde samma bedömning som tingsrätten i frågan om ersättning.

HD konstaterar i sitt beslut att uppdraget som helhet ska beaktas vid bedömningen av vad som är skälig ersättning. Förordnandelistorna syftar till att vara underlag för fördelning av uppdrag, och att en advokat är upptagen på domstolens förordnandelista kan inte ges någon betydelse för advokatens rätt till ersättning för tidsspillan och resor. När en advokat bedriver verksamhet från flera kontor kan det kontor som ligger närmast den domstol som har förordnat advokaten vara en utgångspunkt för vad som bör ersättas av allmänna medel, enligt HD. Men att en resa har påbörjats på en annan plats utesluter inte att resan kan ersättas fullt ut.

HD kommer fram till att uppdraget som offentlig försvarare hade motiverat vissa resor mellan Skellefteå och Umeå, eftersom den misstänkte var placerad på häktet i Umeå. Därför får advokaten fullt bifall till sin begäran om ersättning för tidsspillan och utlägg för resa.

Högsta domstolens beslut den 22 juni 2021 i mål nr Ö 4026-20