Annonser

Mer taxor ska utredas

Hårdare kontroll över ersättningarna, men också stärkta möjligheter för
enskilda att få hjälp av ett rättsligt biträde. Det kan bli följden av en ny utredning som regeringen nu tillsatt.

För alla som är missnöjda med dagens taxor i brottmål kom direktiven till utredaren, hovrättspresidenten Anders Hagsgård, inte som någon glad överraskning. Hagsgård ska nämligen bland annat analysera om en ökad användning av taxor kan bromsa kostnadsutvecklingen för posten rättsliga biträden. 

En annan fråga som ska utredas är en differentierad timkostnadsnorm, där advokater får högre ersättning än jurister som inte är advokater. Utredaren ska också ta ställning till om det behövs skärpta behörighetskrav, eller andra åtgärder, för att stärka förtroendet för offentliga försvarare. 

Utöver dessa frågor ska utredaren behandla enskildas möjligheter att hävda sina rättigheter inför domstol och lämna förslag om hur rätten till målsägandebiträde i överrätt kan stärkas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2025.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander välkomnade utredningen i en kommentar på Advokatsamfundets webbplats, och uppgav att hon såg fram emot att bidra med synpunkter och erfarenheter från advokatkåren.

Hon var också positiv till de förslag som syftar till att stärka enskildas möjlighet att driva rättsliga frågor, liksom på möjligheten att uppnå ökad klarhet i substitutionsfrågan.

Mia Edwall Insulander sa på webbplatsen att strävan efter kostnadskontroll är begriplig. Samtidigt pekade hon på att de ökande kostnaderna för rättliga biträden är en konsekvens av de kraftfulla satsningarna på polisen och Åklagarmyndigheten.

– Advokater utgör en helt nödvändig del av rättsstaten. När de brottsbekämpande myndigheterna också får tillgång till allt fler tvångsmedel blir de rättsliga biträdena dessutom ännu viktigare för att säkra den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet, sa hon.

Mia Edwall Insulander konstaterade också att advokaterna redan i dag upplever stora problem kopplade till de så kallade taxemålen.

Om uppdraget 

Utredaren ska:

  • klarlägga varför antalet så kallade förordnandemål i tingsrätterna har ökat (förordnandemål är mål där ett rättsligt biträde förordnas under förundersökningen och åtal inte väcks),
  • analysera på vilket sätt en utökad användning av brottmålstaxa skulle kunna ha en kostnadsdämpande effekt,
  • ta ställning till om timkostnadsnormen bör differentieras beroende på om det rättsliga ­biträdet är advokat,
  • ta ställning till om kraven på rättsliga biträdens kostnadsräkningar bör skärpas,
  • ta ställning till vissa frågor om möjligheten för en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde att sätta någon annan i sitt ställe,
  • lämna förslag på hur behörighetskraven för offentliga försvarare bör skärpas,
  • ta ställning till om enskilda i vissa fall bör kunna beviljas ersättning för rättegångskostnader inom ramen för ett mål i allmän förvaltningsdomstol,
  • kartlägga för- och nackdelar med höjd inkomstgräns för rättshjälp och höjda rättshjälps­avgifter,
  • föreslå hur rätten till målsägandebiträde i överrätt kan stärkas,
  • ta ställning till om målsägandens processuella rättigheter vid talan om enskilda anspråk på grund av brott bör stärkas.