Annonser

Särskild företrädare

Advokatsamfundet vägleder i otydligt uppdrag

En lagändring 2021 har skapat stora problem i uppdraget som särskild företrädare för barn. Nu finns en promemoria som ska ge vägledning i det otydliga regelverket.

Den 1 juli 2021 ändrades lagen om särskild företrädare för barn. I och med lagändringen ska den särskilda företrädaren, förutom sina tidigare uppgifter, också ta tillvara barnets rätt vid åtgärder som rör verkställighet av skadestånd och ansökan om brottsskadeersättning. Hur det utvidgade uppdraget ska utföras saknas det dock tydliga ramar för i lagtext eller förarbeten. Lagändringen drevs igenom trots kritik från Advokatsamfundet.

Förutom otydligheten har lagändringen också skapat flera svårlösta praktiska problem för de advokater och jurister som är särskilda företrädare. Bland annat behöver den särskilda företrädaren ofta undersöka barnets försäkringar, samtidigt som dessa hanteras av en vårdnadshavare som i många fall är misstänkt för brott mot barnet. Det är också svårt för särskilda företrädare att öppna bankkonton för utbetalning av skadestånd eller brottsskadeersättning, eftersom bankerna ofta inte anser att särskilda företrädare är behöriga att göra det.

Advokatsamfundet uppmärksammade redan för ett år sedan de problem som uppstått. I en skrivelse till bland andra Justitiedepartementet och Sveriges kommuner och regioner pekade generalsekreterare Mia Edwall Insulander bland annat på problemen bankkontakter och försäkringar. Skrivelsen tog också upp att uppdragets varaktighet är oklar och att kravet på att driva in skadestånd kan krocka med barnets bästa.

Skrivelsen fick riksdagsmannen David Josefsson, M, att i maj 2022 ställa en skriftlig fråga till dåvarande justitieminister Morgan Johansson om problemen. Johansson svarade att frågan bereddes i Regeringskansliet. Sedan dess har såväl enskilda advokater som Advokatsamfundet vid flera tillfällen larmat om problemen, utan att någon lösning presenterats.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander skrev också i sin blogg i maj 2022: ”Det är helt orimligt att lagändringar som har skett i syfte att ge barn möjlighet till upprättelse, snarare orsakar så stora tillämpningssvårigheter att utsatta barn inte fullt ut kan få sina rättigheter tillgodosedda”.

För att hjälpa de advokater och biträdande jurister som har uppdrag som särskild företrädare har Advokatsamfundet tagit fram en promemoria omkring uppdragets omfattning och hur man kan hantera de svårigheter som uppstår.

Vägledningen är utformad som flödesscheman och beskriver bland annat hur den särskilda företrädaren ska agera när skadestånd ska krävas in eller när pengar behöver utmätas. Den innehåller också svar från olika aktörer som Bankföreningen och Brottsoffermyndigheten.

Samfundets vägledning

Utgångspunkten för vägledningen, som är utformad som ett flödesschema, är de kontakter som Advokatsamfundet haft med advokater och företrädare för berörda aktörer.

Tanken är att flödesschemat ska utgöra ett stöd för särskilda företrädare. Den ska dock inte uppfattas som en fullständig vägledning för det utvidgade uppdraget, utan ­måste tillämpas med försiktighet, eftersom det råder stora oklarheter kring vilka åtgärder uppdraget omfattar.

Om särskild företrädare

En särskild företrädare utses när ett barn utsatts för brott och en vårdnadshavare, eller någon som står vårdnadshavaren nära, misstänks för brottet. Den särskilda företrädarens uppgift är att tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i rättegången.