Annonser

Samfundets proaktiva tillsyn

Viktigt att alltid se över verktygen för tillsyn

Disciplinnämndens verksamhet och advokater som får olika påföljder är nog det som oftast kommer upp när Advokatsamfundets tillsyn diskuteras. Samtidigt bedriver samfundet också en proaktiv, förebyggande tillsyn, med syftet att förebygga att advokater begår etiska snedtramp eller agerar i strid med lag.

Grunden för tillsynen finns i stadgarnas första ändamålsparagraf att samfundet ska ”till främjande av god rättsvård upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår”.

Hovrättsassessor Jens Kallmin arbetar med den proaktiva tillsynen. Jens har tidigare arbetat hos Justitiekanslern, som har tillsyn över advokaternas disciplinverksamhet. För honom är det självklart att arbeta med förebyggande tillsyn och att denna tillsyn ständigt behöver utvecklas.

– Man måste alltid arbeta med dessa frågor och fundera på vilka verktyg som finns och hur de kan användas, fastslår Jens Kallmin.

Jens Kallmin betonar att den proaktiva tillsynen har många delar. Här ingår bland annat utbildningen inför advokat­examen, fortbildningskravet och Advokatsamfundets kontroll av revisorsrapporter. Sedan 2016 sänds dessutom en speciell granskningsrapport ut till advokatbyråerna. Utskicken har sedan dess gått ut till ett antal advokatbyråer varje år.

Hittills har totalt 300 advokatbyråer med sammanlagt drygt 3 500 advokater och 2 300 biträdande jurister omfattats av tillsynen.

I granskningsrapporterna får advokatbyråerna svara på en stor mängd frågor, bland annat centrala advokatetiska frågor såsom jävskontroller, kontorsorganisation och informationssäkerhet, men även efterlevnaden av den viktiga penningtvättslagstiftningen kontrolleras. Svaren analyseras av Advokatsamfundet, som sedan kan följa upp eventuella brister, berättar Jens Kallmin.

Advokatsamfundet har också möjligheten att fördjupa sin tillsyn ytterligare genom föranmälda besök på advokatbyråerna, till exempel om en advokatbyrå inte rättar till brister som visat sig i granskningsrapporten. Ytterst kan advokater som inte är beredda att åtgärda fel hamna i disciplinnämnden.

Samtidigt som det finns sanktionsmöjligheter mot de byråer och advokater som inte sköter sig, understryker Jens Kallmin att granskningsrapporterna inte främst syftar till att beivra fel hos advokatbyråerna, utan om att genom dia­log hjälpa dem att göra rätt framöver.

Dessutom, konstaterar han, kan analysen av granskningsrapporterna också ge kunskaper om mer systematiska problem och svårigheter i branschen. Om granskningen visar på likartade svårigheter hos många byråer kan det till exempel bli aktuellt med ett vägledande uttalande från styrelsen för att öka tydligheten om vad som gäller i en viss fråga.

Enligt Jens Kallmin innebär den proaktiva tillsynen fördelar för advokatkåren i form av ökad kvalitet och kompetens. Det kan dessutom bidra till ett ökat förtroende för advokatväsendet.

– Man får också tänka på att en väl fungerande tillsyn utgör en viktig del i att säkerställa att vi även fortsatt ska kunna ha ett oberoende och självreglerande advokatväsende i Sverige, säger Jens Kallmin.

Just nu arbetar en arbetsgrupp tillsatt av Advokatsamfundets styrelse, tillsynskommittén, med en översyn av den proaktiva tillsynen. Kommittén ska löpande under arbetet lämna förslag på hur den proaktiva tillsynen ytterligare kan stärkas.