Annonser

Beslut från disciplinnämnden

Disciplinärende

2. Offentlig försvarare fick under förhör vetskap om att släktingar till byråkollega som var delaktig i förhöret förekom i förundersökningen. Försvararen borde då begärt att förhöret avbröts för att utreda förekomst av eventuell intressekonflikt. Erinran.

Beslut 2023.

Beslutet i dess helhet.

 

Bakgrund

Advokat B har varit förordnad offentlig försvarare för Sekretess 1, i mål om mord m.m. i A-stads tingsrätt. I november 2020 beslutade tingsrätten att en annan advokat skulle vara offentlig försvarare för Sekretess 1 istället för advokat B.

Advokat A är anställd advokat på Advokatfirman advokat B och deltog i november 2020 på polisförhör med klienten.

Av ett av polisen upprättat PM avseende relationer, framgår följande.

I utredningen har det framkommit uppgifter som visar att Y:s xxxxx [släkting] Z är xxxxx [släkting] med W:s xxxxxx [släkting] N. Detta styrks av uppgifter från Migrationsverket som finns bifogade i utredningen. Släktskapet mellan Z och N visar att Y och W är xxxxxx [släktingar].

N har fyra xxxxxxx [släktingar] W, advokat A, M och J. Advokat A som också är xxxxxx [släkting] med Y är anställd som jur.kand. på advokatfirman advokat B AB i Stockholm där hon bl.a. arbetar med brottsmål.

I samband med att en person frihetsberövades i ärendet förordnades försvarsadvokat B. Förhör hölls på xxxxx polisstation x/11 -20 där advokat A närvarade på plats och advokat B var med via telefon. I förhör tillfrågades misstänkt bl.a. om sin relation till Y och K som bägge är xxxxx [släktingar] till försvarare A. Misstänkt ville inte kommentera namnen.

Advokat A är xxxx xxxx H. I utredningen påstår polisen att H hjälper Y att fly från D-land till F-land efter brottet. Den x/11 -20 kl xx:xx sker ett möte i xxxxx centrum mellan bl. a. H, Y:s xxxxxx [släkting] Z, W och C. x/11 kl xx:xx kommer H:s bil xxxxx in i C-land och via övervakningsfilm kan man sedan följa fordonet till L-stad där den ses kl xx:xx. Fordonet tros sedan åka färja över till F-land, se handlingar i ärendet.

Polisen har inhämtat uppgifter från Xxxxx xxx Hotell i G-stad och det har framkommit uppgifter om att H och W den x/11 -20 checkat in på rum xxx respektive rum yyy. Båda rummen bokades för ett dygn och utcheckning skedde dagen efter den x november. På övervakningsfilm från hotellet ser man bl. a. när Y och H passerar receptionen. x/11 -20 vid ca kl. xx:xx kopplas H:s telefon upp i D-land.

Advokatens yttrande

I yttrande, som kom in den 2 mars 2022 har advokat A anfört bl.a. följande.

Innan aktuellt förhör hölls informerades utredare om att hon skulle närvara vid förhöret på plats i arresten och att advokat B skulle närvara per telefon. Om polisen vid denna tidpunkt kände till hennes släktskap med personer som var eller skulle komma att bli aktuella i utredningen borde de ha sett till att advokater på hennes byrå inte blev förordnande, eller åtminstone reagerat i samband med att de informerades om att hon skulle närvara vid förhöret.

Vid tidpunkten för förhöret den x november 2020 hade hon ingen kännedom om att någon i hennes släkt var eller skulle komma att bli misstänkt i aktuellt mål. Deras klient var den första och enda misstänkta i målet när advokat B förordnades som offentlig försvarare. Hennes släkting blev, såvitt hon känner till, aktuell i målet i juni 2021 och hennes xxx xxxxx i oktober 2021.

I slutskedet av förhöret uppkom tre namn, varav två är hennes släktingar. Någon information om varför dessa personers namn uppkom gavs inte. Det nämndes något i stil med att några namn skulle gås igenom, men inte syftet med detta. Hon delar inte den beskrivning som ges i PM:et om att klienten tillfrågades om sin relation till dessa personer. Under pausen informerade hon klienten och advokat B om att två av dessa som namngavs är hennes släktingar, vilka som är hennes släktingar och hennes uppfattning om deras relation. Hon och advokat B diskuterade detta och bedömde att det inte förelåg någon intressekonflikt eftersom det inte hade framkommit något som tydde på att någon av hennes släktingar var misstänkta. Det fanns inte heller något annat som tydde på att det förelåg eller skulle komma att föreligga en beaktansvärd risk för en intressekonflikt. Det är dessutom inte ovanligt i den här typen av utredningar att namn nämns utan att personerna som nämns är misstänkta, eller på annat sätt har en för målet eller klienten central roll som kan föranleda intressekonflikt. Frågan diskuterades även med klienten.

De bedömde också att sannolikheten för att anhållandet skulle hävas avseende deras klient var stor och att klient­intresset var deras främsta. Det låg inte i klientens intresse att i detta skede begära deras entledigande med hänsyn till bland annat att klienten skulle få vänta på att ny försvarare skulle förordnas först dagen efter, då förhöret hölls under kvällstid. Det var inte heller något som klienten ville. Hon upplevde att klienten hade förtroende för dem, även efter det att klienten informerats om hennes släktskap, och han sa uttryckligen att han ville att de skulle biträda honom även fortsättningsvis.

Hon har vidare inte haft någon kännedom om det påstådda syftet med resan som omnämns i handlingarna.

Hon uppfattar den uppkomna situationen som ett olyckligt sammanträffande, som hade kunnat undvikas om de hade haft korrekt information från början. Även om det inte är en fråga för advokatsamfundet så ställer hon sig frågande till nödvändigheten av att, förutom att skriva om hennes roll i ärendet på ett sätt som ger stort utrymme för diverse tolkningar, namnge familjemedlemmar med för- och efternamn i förundersökningen som dessutom inte är aktuella i målet överhuvudtaget.

Ärendets fortsatta ­handläggning

Vid sammanträde den 21 april 2022 beslutade Advokatsamfundets styrelse att ta upp ett disciplinärende mot advokat A.

Nämndens bedömning och beslut

Av utredningen framgår att advokat B, som är kollega till advokat A, varit offentlig försvarare för en person som varit misstänkt i ett mål om mord m.m. Vidare framgår att advokat A tillsammans med advokat B den x november 2020 närvarat vid ett förhör där det framkommit att personer som är närstående till advokat A förekommit i förundersökningen.

Advokat A borde i den uppkomna situationen ha begärt att det pågående förhöret skulle avbrytas, så att hon och advokat B fick möjlighet att närmare undersöka om de personer som nämndes hade en sådan koppling till advokat B:s klient, att intressekonflikt förelåg. Genom att inte göra det har advokat A åsidosatt god advokatsed.

Nämnden tilldelar därför advokat A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.