Annonser

Rapport om skatteprocessen

Dialog och processledning ska ge bättre skatteprocess

Tydligare processledning, mer dialog och bättre planering av parterna är några av de insatser som ska förbättra skatteprocessen. Men ytterligare insatser behövs, anser advokaterna som varit med i arbetet.

Arbetsgruppen för en förbättrad skatteprocess tillsattes sedan en rapport från Stiftelsen Rättvis Skatteprocess visat att många advokater var starkt kritiska mot förvaltningsdomstolarnas sätt att hantera skattemål.

I början av sommaren presenterade arbetsgruppen sina förslag på hur skatteprocessen kan göras mer rättssäker och förtroendeingivande. Förslagen riktar sig till alla parter, såväl advokaterna som Skatteverket och domstolarna.

Bland förslagen handlar en del om att parterna ska motivera sina yrkanden och överklaganden tydligare och bli mer strukturerade. Även Skatteverket bör enligt arbetsgruppen bli tydligare.

De allra flesta åtgärderna tar sikte på domstolarna, som bland annat bör styra målen tydligare från början och igenom hela processen. Flera insatser föreslås också när det gäller dom­skrivningen, inte minst för att öka tydligheten i domarna.

Anne Ramberg är nöjd med att domstolarna, Advokatsamfundet och Skatteverket har nått en samsyn på problemen kring skatteprocessen.

– Det är angeläget att tilltron till skatteprocessen är hög. Rapporten kan förhoppningsvis bidra till en bättre hantering av dessa mål till gagn för alla parter, inte minst advokaternas klienter, säger hon.

De åtgärder som föreslås i rapporten kan framför allt komma till användning i omfattande eller komplicerade mål, men arbetsgruppen konstaterar också att de mer allmänna råden med fördel kan beaktas vid handläggningen av alla skattemål.

Rapporten kan laddas ned från Advokatsamfundets, Skatteverkets och Domstolsverkets webbplatser.

Om rapporten
Rapporten Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål – ökad samsyn mellan inblandade parter har tagits fram av Sveriges advokatsamfund, Skatteverket och förvaltningsdomstolarna.

Bakom rapporten står en arbetsgrupp bestående av advokater, domare från olika förvaltningsdomstolar och representanter från Skatteverket. Syftet är att bidra till en enhetlig och förbättrad hantering av skattemålen.

Arbetsgruppen tillsattes efter ett seminarium anordnat av Sveriges advokatsamfund och Stiftelsen Rättvis Skatteprocess om kvaliteten i skatteprocessen i juni 2018. Seminariet var en följd av en undersökning bland advokater som visade ett lågt förtroende för skatteprocessen i förvaltningsdomstolarna.

Rapporten i korthet
Den nya rapporten ska bland annat ge verktyg för att uppnå följande resultat:

  • Domstolarna ska tidigt vara aktiva i processledningen.
  • Domstolarna ska i större utsträckning än i dag planera de muntliga förhandlingarna med parterna.
  • Syftet med förhandlingarna ska vara tydligt.
  • Processen ska inte tyngas av onödiga upprepningar.
  • Parternas argument ska återges korrekt och bemötas i domen.

Läs advokaternas synpunkter på rapporten.

Magnus Andersson, Ulrika Öster