Annonser

Advokaterna:

Mycket kvar att göra på skatteområdet

Advokaterna Börje Leidhammar och Sven-Åke Bergkvist som medverkade i arbetsgruppen är nöjda med vad man åstadkommit, men konstaterar att det fortfarande finns mycket att göra för en bättre skatteprocess.

Är ni nöjda med resultatet av ert arbete?

– Ja. Arbetet bidrar till att hålla diskussionen levande om utformningen och innehållet i skatteprocessen i syfte att stärka rättssäkerheten, säger Börje Leidhammar.

Sven-Åke Bergkvist konstaterar att uppdraget var förenat med restriktiva ramar. Endast gällande system och struktur skulle diskuteras. Förslagen skulle rymmas inom nuvarande system, vilket begränsade arbetet.

– Med dessa omfattande begränsningar är jag nöjd med vad gruppen åstadkom och på vilket konstruktivt sätt arbetet utfördes, säger han.

På frågan om vilket förslag som är det viktigaste svarar Leidhammar:

– Att samstämmighet råder om vikten av väl motiverade avgöranden särskilt avseende bevisprövningen och att domstolarnas processledning bör stärkas.

Bergkvist anser att det viktigaste förslaget, eller snarare påpekandet, är att domstolarna inte ska grunda sina domar på omständigheter som inte diskuterats mellan parterna i målen.

– Tyvärr sker det ibland och det är en mycket stor fara för tilltron till rättssystemet, tillägger han.

Hur kan man nu gå vidare i arbetet att förbättra skatteprocessen?

– Det finns enligt min uppfattning tre olika frågeställningar:1. Systematiska frågor som till exempel ersättning för rättegångskostnader med mera. 2. Dålig praxis, till exempel domstolarnas tolkning av grov oaktsamhet i samband med företrädaransvar. 3. Domstolarnas inställning till skattebetalare och tendenser till tveksam bevisvärdering till skattebetalarnas nackdel, säger Sven-Åke Bergkvist.

– Uppföljning och utvärdering av rapporten och uppvaktning hos lagstiftaren om stärkt rättssäkerhet i skatteprocessen, säger Börje Leidhammar och fortsätter:

– Som exempel vill jag nämna det i praktiken strikta betalningsansvaret i mål om företrädartalan samt rätten till ersättning för den enskildes processkostnader i skatteprocessen mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens restriktiva bedömning i HFD 2019 ref. 16 och Högsta förvaltningsdomstolens dom den 19 juni 2019, mål nr 1913-18.

Läs mer om rapporten.