Annonser

Risker i arbetet mot penningtvätt belysta

Bristande resurser och kunskapsbrist är två av de risker som Samordningsfunktionen mot penningtvätt och terroristfinansiering pekar på i årets nationella riskbedömning. 

Riskbedömningen beskriver den svenska regimen för bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering, liksom de hot, sårbarheter och risker som involverade myndigheter och organ samt deras respektive verksamhetsutövare står inför i arbetet mot penningtvätt och terroristfinansiering. Fokus för 2019 års nationella riskbedömning har varit att identifiera de utmaningar som samordningsfunktionens medlemmar ställs inför i arbetet med att förhindra, upptäcka och lagföra penningtvätt och finansiering av terrorism samt att belysa hur dessa utmaningar påverkar effektiviteten i den svenska regimen. I nästa riskbedömning kommer branscher och sektorer att behandlas.

Rapporten lyfter fram risker inom flera områden, däribland: målvakter och utnyttjade identiteter; brister avseende spridning, tillgång och framställning av information och kunskap inom den svenska regimen; avsaknad av resurser, verktyg eller tillräckligt lagstöd; avancerade storskaliga penningtvättsupplägg.

Den nationella riksbedömningen är framtagen av Samordningsfunktionen mot penningtvätt och terroristfinansiering, där Advokatsamfundet ingår tillsammans med 16 myndigheter.